Thông số chơi toàn cầu

Beyond Eyes

Thành tựu toàn cầu
 
% của toàn bộ
người chơi
Tổng số thành tựu: 10
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
20.6%

Closure

Complete your journey
15.3%

Lonely

10.9%

Courage

10.9%

Bravery

9.0%

Thoughtful

6.9%

Persistence

5.6%

Adventure

5.3%

Truth

5.1%

Attraction

4.6%

Imagination