Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Drox Operative
11 Σεπτεμβρίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds Drox Guild quests (IotA), adds new race services: order planetary goods (Hive), call for recruits (Drakk), retraining (Cortex), buy bombs (Brunt), enhance components (Utopian), and spying (Shadow), balances the races to be more unique, and fixes a bunch of other minor issues.

It seems I've hit a size limit, so the following is truncated a little.

1.024 change list:

 • fixed Utopian enhanced sockets not working until save/resume (CaptainWinky) (IotA)
 • ceasefire now clears enemies and projectiles better (wrestless)
 • now normal happiness drop of crew is half as much as normal if the same race as you
 • Shadow's spy trait now affects espionage and sabotage
 • now Shadow has a resistance to being spied on
 • increased start alliance time by 25% (IotA)
 • increased Drox Guild quest xp rewards by 50% (IotA)
 • increased Drox Guild quest credits rewards by 100% (IotA)
 • increased ancient quest chances by another 50% (IotA)
 • tripled beam station firing times (Steve) (IotA)
 • fixed fighter base playing lots of spawn sounds when no new fighters emerged (Steve) (IotA)
 • fighters from monster fighter bases now attack the player correctly (Steve) (IotA)
 • now get warning if try to reduce power load on something that uses none
 • no longer use credits if can't reduce power load because uses none or already reduced as much as possible (Yindo)
 • no longer show race specific crew slot in no life mode (Tuidjy) (IotA)
 • increased asteroid chances by 50%
 • no longer have Drox bonus orders if playing with Drox involvement higher than minimal (IotA)

1.023 change list:
 • can now order planetary goods from Hive planets
 • can now call for recruits on Drakk planets (costly and still have to do a recruit quest though)
 • can now retrain your crew points at Cortex planets
 • can now buy bomb type of quests from the brunt (player gets to choose the victim race)
 • you can now pay Utopian planets to try to enhance your components with added sockets (IotA)
 • can now pay Shadow to do your spying for you (expensive, they are better at spying, they will get mad at you if they are caught)
 • increased Economist trait bonuses - starting credits 2.0 to 3.0, trading 1.5 to 2.0, and credits produced 1.5 to 2.0 - Human
 • colony ships now only cost expansion races 25% of normal cost - Human and Lithosoid
 • increased Dryad gift chances from 35/50 to 25/60
 • decreased Dryad RepairCostMult from 0.5 to 0.33
 • increased minerals produced by Industrial races from 2.0 to 3.0 - Utopian
 • increased Utopian ClearLevel quest chances from 0.025 to 0.05
 • increased Fringe chances to start attack quests from 0.001 to 0.003
 • increased Fringe propaganda and sabotage chances from 7.0 to 10.0
 • increased Productive trait bonuses - minerals 1.5 to 2.0 and food 1.5 to 2.0 - Hive
 • increased Natural Flyers bonuses - attack 0.2 to 0.3, defense 0.3 to 0.4, and added 0.4 movement bonus - Drakk
 • increased Hardy max population bonus from 1.5 to 2.0 - Lithosoid
 • increased Brilliant tech bonus from 2.0 to 3.0 - Cortex
 • increased Spies trait spy try chance from 2.0 to 2.5 - Shadow
 • increased Shadow chances to start trick attack quests from 0.001 to 0.003
 • increased Demand trait demand chance from 1.75 to 2.25 - Brunt
 • increased Scavenger trait find items chance from 2.0 to 3.0 - Scavenger (IotA)
 • increased Scavenger ReverseEngineeringChance from 0.3 to 0.5 (IotA)
 • increased MinGambleSucessChance from 0.2 to 0.3
 • Drox Guild will no longer ask for alliances with races that don't sign alliances (CaptainWinky) (IotA)
 • increased repair costs 50%
 • added appropriate VendorItemSkew to scavenger (IotA)

1.022 change list:
 • fixed some issues in Challenge 9
 • added new Drox Order sound (IotA)
 • halved protect race time (RoboAV) (IotA)
 • will no longer get alliance quest if already in alliance with that race (wrestless) (IotA)
 • will no longer get start war quest if races are already in war with each other (IotA)
 • will no longer get build alliance quest if races are already in an alliance with each other (IotA)
 • halved time allowed for getting all gate activations (IotA)
 • now get rewards for prevent win type quests when win sector (IotA)
 • disappearFromEnemies now clears attackers list
 • now when adding attackers make sure only added once to attacker list
 • now remove all projectiles between warring races when they declare peace
 • rebalanced raiders (18% weaker), drones (25% stronger), and bombers (50% stronger)
 • moved bomber bonus from health to damage like it should be to compensate slower shots
 • decreased most Drox Guild quest times by 33% (IotA)
 • fixed a problem with 3rd part of resurrect quest (IotA)
 • on List and DropDownBox now currently highlighted option is drawn with bold

1.021 change list:
 • now clear enemies when a ship changes races
 • fixed ships not changing alliegance correctly when their planet was taken over
 • added Drox Guild quests system (IotA)
 • added destroy race Drox quest (IotA)
 • added Protect Race quest (IotA)
 • added Race Survival quest (IotA)
 • added Ally quest (IotA)
 • added Start War quest (IotA)
 • added Build Alliance quest (IotA)
 • added Stop War quest (IotA)
 • added Prevent Win Type quests (one for each win type) (IotA)
 • added Allow Only Win Type quests (one for each win type except Diplomatic) (IotA)
 • added Win Time Limit quest (IotA)
 • added Make Most Powerful Race quest (IotA)
 • added Make Race Weaker quest (IotA)
 • added Activate All Gates quest (IotA)
 • now save monster rarity better
 • monster races are now harder to unlock as a starting race (IotA)
 • rebel races are now easier to unlock as a starting race (IotA)
 • subraces are now easier to unlock as a starting race (IotA)
 • ancients are now easier to unlock as a starting race (IotA)
 • now achievements tell you how far you have gotten
 • double click now works on select other race UI
 • added XP bar to race solve quest screen so you can see your XP gain when solving quests
 • changed the tech station model (IotA)

22 Αυγούστου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds reinforcement, defection, and anti-leader events (IotA), hopefully fixes the Shadow cheating issue, and fixes a bunch of other minor issues.

1.020 change list:

 • fixed Shadow getting credits/minerals for lost ships more than once
 • fixed an infinite loop if a help gets too large for screen and has no specified size (Laivasse)
 • increased ancient behind bonus from 1.5 to 2.5
 • changed it so game doesn't run before the player gets into the game
 • decreased Shadow minerals/credit penalty from 0.5 to 0.9
 • went back to lower quality components can have modifiers (causing problems with scavenger stuff) (Tuidjy)
 • no longer announce each defection/reinforcement in galactic karma events (IotA)
 • DPS now has a comma if large enough
 • realigned some stats on character menu to fit larger numbers better (Tuidjy)

1.019 change list:
 • added reinforcements event (IotA)
 • added Major Reinforcements Galactic Karma event (IotA)
 • added defection event (IotA)
 • added Major Ship Defection Galactic Karma event (IotA)
 • added Anti-Leader Galactic Karma event (IotA)
 • increased Shadow penalty on credits and minerals from 0.8 to 0.5
 • increased trap ShortDelayMin from 0.25 to 0.75
 • fixed quick negative rumors not working at planet (Tuidjy/Laivasse)
 • now destroying monster race planets and ships increases legend (Tuidjy)
 • scavenger components are now scavenger only (IotA)
 • now get XP from marine kills (wrestless) (IotA)
 • fixed a couple issues preventing races from making all of the station types (Steve) (IotA)
 • fixed another issue with not clearing damage done correctly when a planet switches races (CaptainWinky)
 • increased chance of marine modifier from 0.25 to 0.4 (IotA)
 • if rebels rebel they can now start up the normal race again
 • fixed tractor and repulsor beams freezing enemies sometimes (homyak555)
 • ancients now get bonuses if they are not the most powerful race (IotA)
 • now monster missiles have 25% better chance to hit
 • now monster ballistics have 50% better chance to hit (assuming target doesn't get out of the way)
 • fixed a potential crash in Quest::pickRandomBoss
 • added not available warning when clicking on the shared stash in hardcore
 • made Overlord color darked to not clash with Dryad color as much
 • damaged armor plating no longer makes component almost broken symbol come up on main screen
 • now show race in Unleash an Ancient (supplies) quest title (wrestless) (IotA)
 • now can't use X shows up on chips correctly (Steve) (IotA)
 • resource bonuses only get applied once space stations are completed (IotA)
 • now help that is too long (like Hezog description) automatically resizes to fit better
 • fixed cloaking ships not disappearing correctly when destroyed (Steve)
 • should no longer get unbreakable and durability mult modifiers on the same component (Crisses/ScrObot)
 • server name widget now has twice as much room (Lyranaar)
 • now highlighting shields, armor plating, structure, and energy on character or player menus tells you regen rates also (ScrObot)
 • sector difficultly now defaults better (ScrObot)
 • fixed in some cases help topics could go off screen
 • added a Crew full help topic (Evan)
 • monster races no longer care about uprisings, system attacks, and monster wars (Laivasse)
 • boarding another ship costs more energy per level now (IotA)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 22
 • now plagues have a small chance of ending without operative help
 • now have a small not showing loot text icon on the main game screen (Mivo)
 • clouds of nanomites from anomalies now heal your fighters also (Yindo)
 • interceptors will now shoot enemy missiles (eos666)
 • moved pet health bars a little to not overlap power overload warning
 • DPS on character menu now takes into account tactical and bonus skills
 • DPS on character menu now takes into weapon speed and damage buffs
 • no longer show talk button when solving a quest for a monster (Roswitha)
 • now monsters that you have finished quests for fade out properly (Roswitha)
 • fixed loading screen after win or loss
 • fixed battery power relay text having overload warning (Laivasse)

14 Αυγούστου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch adds more space station quests (IotA), makes monster space stations more unique (IotA), fixes some race balance issues, and fixes a bunch of other minor issues.

1.018 change list:

 • added destroy X enemy stations war quest (IotA)
 • added destroy specific station war quest (IotA)
 • added destroy specific building station war quest (IotA)
 • now monster space stations go through building stages (IotA)
 • split monster space stations into missile, beam, ballastics, and fighter versions (IotA)
 • increased chances of station quests (IotA)
 • if a race solves a quest they no longer get weak race or long distance bonuses (leader reinforcement issue)
 • Shadow now have a penalty on credits and minerals production to balance their stealth
 • races now only get half reward for completing quests for other races
 • now clear enemies better on a newly colonized planet (Tuidjy/CaptainWinky)
 • fixed races sending more than 1 bounty hunter at a time (ScrObot)
 • now if a race splits into 2, the new race gets credits depending on percentage of planets taken
 • can no longer get orders to kill and save the same race (Steve)
 • fixed conflicting alliance/war Drox orders (Cardinal Ape) (IotA)
 • added marine usage to marine text (Steve) (IotA)
 • no longer show last galaxy in galaxy list twice (IotA)
 • now old galaxies are listed in a way that is more obvious what they are (IotA)
 • using consumables on NPCs now checks player's level instead of NPC's (Tuidjy)
 • can no longer try to increase durability of unbreakable components (Yindo)
 • population growth should now handle small numbers better (Tuidjy)
 • now value structure repair/armor repair on scavenger components (IotA)
 • scavenger components now compare better (Steve) (IotA)
 • fixed not showing correct race specific slots when looking at another player's inventory (Cardinal Ape)
 • mineable asteroids now rotate some
 • can now have more than 1 monster space station quest at a time (IotA)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 21
 • decreased selection size for monster space stations (IotA)
 • fixed Doom Missile localization (ScrObot) (IotA)

6 Αυγούστου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch allows races to build stations near starlanes and wormholes (IotA), now gives quests better rewards based on destination distance, and fixes a bunch of other minor issues.

1.017 change list:

 • races can now build stations near starlane/wormholes (IotA)
 • now quests give extra credits, xp, and relations boosts the more systems away the goal is from the originator
 • fixed secondary item text not following your price comparison choice (Steve)
 • fixed auto equip not following your price comparison choice
 • fixed scavenger custom order or things like energy leechers (Tuidjy)
 • fixed giving alliance/war Drox rewards more than once (CaptainWinky) (IotA)
 • nearby stations now count as guards for planets (IotA)
 • increased BaseThrust from 50 to 55
 • fixed a few problems when transferring a quest when a planet is destroyed (Cockbite)
 • now cap scavenged components to 5 levels above planet level
 • fixed a couple issues with marine levels (Tuidjy) (IotA)
 • increased scavenge cost by 25%
 • changed PROTOCOL_VERSION to 20
 • fixed a problem where some races were getting marked as eliminated sometimes when player won the game (IotA)
 • race ships now use a better approximation of hull and engine values so a destroyed engine or a better researched engine make a difference
 • made galaxy selection UI widget larger (IotA)
 • fixed a crash when you have a drop down box selected and use the debug console command reloadmenus
 • reworked the extended characters in font so they all match correctly
 • reworked lose game menu to look better
 • added ancient specific explosion to ancient ships (IotA)
 • can no longer drop marines that are current boarding another ship (wrestless) (IotA)
 • added some text to galaxy highlight to explain a little about what the persistent galaxy stuff does (Steve) (IotA)
 • fixed a mutiny quest typo (Yindo)
 • fixed some MIRV capitalization issues (Valgor) (IotA)
 • reworded some galaxy selection stuff to make a little more clear (IotA)
 • fixed no orders to start a war text (Steve) (IotA)
 • improved can't board warning (wrestless) (IotA)

31 Ιουλίου 2013 - Soldak Entertainment

Since the last official patch, the patch gives Scavenger planets a partial custom order ability, balances things better, and fixes a bunch of other minor issues.

1.016 change list:

 • can now pay Scavengers to scavenge a specific component type for you (partial custom order) (IotA)
 • fixed a crash when dying from grey goo and having an escape pod (CaptainWinky)
 • now planets can build a ship to transfer to another planet
 • active engine components now have value (Tuidjy)
 • decreased monster station min level from 15 to 5 (IotA)
 • race ships now get bonuses in higher difficulties
 • fixed Karma quests being hidden after announcing (Tuidjy) (IotA)
 • fixed a problem with rebel ships not being neutral
 • fixed attack bonus on stealth components (Tuidjy)
 • made ancient race ships tougher (Tuidjy) (IotA)
 • fixed scavengers using wrong model for derelict ships (Valgor) (IotA)
 • added bare bones and no life to Options Key (Valgor) (IotA)
 • fixed scavenger rebel icon (IotA)
 • added some text to marine description about 3 to 5 times more loot (IotA)
 • changed PROTOCOL_VERSION to 19
 • increased monster station quests a little (IotA)
 • changed ui_compareItemPriceForBetterThan to default to off
 • split bonus skills out into individual skills (Valgor)
 • rescue quests now get labelled currently as ship destroyed when ship that needs rescuing is destroyed (Roswitha)
 • added ui_eventTextAlpha so that event text can be made more translucent (only available from console) (ScrObot)
 • added more ancient race dialog (IotA)
 • ancient freighters, cruise liners, and colony ships now use different models (Tuidjy) (IotA)
 • using a consumable directly on a race ship now counts as a donation relation wise (Tuidjy)
 • rewrote the Ascarid description a little (Valgor) (IotA)

< 1  2  3  4  5 >
Εμφάνιση 11-15 από 22 καταχωρήσεις