Team Fortress 2

Team Fortress 2

The Infernal Gasp - UPDATED!
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Class: Pyro
Item Slot: Headgear
Kích cỡ tệp
Đã đăng
Đã cập nhật
0.495 MB
21 Thg9, 2012 @ 8:59pm
30 Thg9, 2012 @ 9:13pm
2 ghi chú thay đổi ( xem )

Bạn có muốn nhìn thấy vật phẩm này được chính thức công nhận và hỗ trợ trong Team Fortress 2?

Không /
Không quan tâm
Hỏi lại
tôi sau
Mô tả
"Oh you poor little pyro.. Next time learn to read the instructions on BOTH sides of the old canteens you're gonna use for making awful DIY Halloween costumes. Wait.. there's not gonna be a next time. Cause YOU ARE DEAD."

My first completed model - submission to Workshop, hope you like it!

UPDATE: Added LOD's, fixed the texture to a more TF-ish style.