Team Fortress 2

Team Fortress 2

Pyro´s Goody Bag
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Class: Pyro
Item Slot: Misc
Kích cỡ tệp
Đã đăng
Đã cập nhật
1.612 MB
6 Thg08, 2012 @ 7:20am
6 Thg08, 2012 @ 9:45am
2 ghi chú thay đổi ( xem )

Vật phẩm này đã được chấp nhận cho Team Fortress 2!

Sản phẩm tiếp theo
trong danh sách
Mô tả
Be the nice one on your team for a change.
Instead of burning people's bodies with your deadly flamethrower,
burn their sorrows away with this hot bundle of spicy fun!

-Team collor
-3 lod's

The big BBQ book included!