Source Filmmaker

Source Filmmaker

33 lượt đánh giá
CoD: AW Hazmat Suit
 
Bình chọn  
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Model
Models: Character
Nhãn: Sfm
Kích cỡ tệp
Đã đăng
37.419 MB
18 Thg02, 2017 @ 8:06am
1 ghi chú thay đổi ( xem )

Đăng ký để tải xuống
CoD: AW Hazmat Suit

Đã đăng ký
Hủy đăng ký
Mô tả
Ragdoll of the Hazmat suit from Call of Duty: Advanced Warfare
Includes the HBR A3 rifle

Credits:
Activision: Original model
Tom crowley: Lime Model exporting program
Deus ex Nihilo: Source engine port
Gmod Download here
Includes:
DxN\cod_aw\hazmat.mdl
DxN\cod_aw\hbr_a3.mdl
< >
4 bình luận
Bootleg Jesus 9 Thg9, 2017 @ 5:29am 
... I wish some one would port all of the Exo zombie models and Extinction models...
Yoda Gaming 25 Thg02, 2017 @ 9:11am 
looks like BO3 Purfier Suit xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD(I play BO3 s0 yea)
Darkbat70 21 Thg02, 2017 @ 5:16pm 
cool
CGI Slam 18 Thg02, 2017 @ 9:37am 
oh boy advanced warfare