Rust
Door to Heaven
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Deployables: Wooden Door
Kích cỡ tệp
Đã đăng
Đã cập nhật
4.416 MB
29 Thg11, 2016 @ 8:27pm
29 Thg11, 2016 @ 10:02pm
3 ghi chú thay đổi ( xem )

Vật phẩm này đã được chấp nhận cho Rust!

Sản phẩm tiếp theo
trong danh sách
Mô tả
This door has been painted, with the last colors found on the island.


Thank you for your support! :)

If you would like to buy this skin, go to http://store.steampowered.com/itemstore/252490/detail/20112/
2,80€