Team Fortress 2

Team Fortress 2

Shining Armor
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Class: Scout
Item Slot: Misc
Kích cỡ tệp
Đã đăng
Đã cập nhật
4.347 MB
17 Thg10, 2015 @ 11:03am
17 Thg10, 2015 @ 11:04am
2 ghi chú thay đổi ( xem )

Vật phẩm này đã được chấp nhận cho Team Fortress 2!

Sản phẩm tiếp theo
trong danh sách
Trong 1 bộ sưu tập tạo bởi perrryz
Scout In Shining Armor
3 vật phẩm
Mô tả
Armor