Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive

CS:DOTA - 360 No Scope
 
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Miscellaneous: Sticker
Kích cỡ tệp
Đã đăng
29.299 MB
9 Thg10, 2014 @ 11:46pm
1 ghi chú thay đổi ( xem )

Bạn có muốn nhìn thấy vật phẩm này được chính thức công nhận và hỗ trợ trong Counter-Strike: Global Offensive?

Không /
Không quan tâm
Hỏi lại
tôi sau
Mô tả