Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive

40 lượt đánh giá
pistoltron
 
Bình chọn  
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Game Mode: Classic, Custom
Kích cỡ tệp
Đã đăng
3.603 MB
23 Thg08, 2014 @ 3:09pm
1 ghi chú thay đổi ( xem )

Đăng ký để tải xuống
pistoltron

Đã đăng ký
Hủy đăng ký
Mô tả
A laser tag arena deathmatch map with pistols only. Shoot the enemy base targets to do damage to the entire enemy team and be sure to protect your own base targets too!
< >
5 bình luận
KoD 13 Thg9, 2014 @ 5:50pm 
Awesome, simple yet tactical and quick. You wont find dev textures here
╬★MäX★╬ 12 Thg9, 2014 @ 9:23am 
hammer
nOx2 27 Thg08, 2014 @ 3:03pm 
Who, good job, nice design :)

visit my work : http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=301918935
N4verC3ke.exe 24 Thg08, 2014 @ 4:20am 
Nice!:summerskull:
AymericTheNightmare 23 Thg08, 2014 @ 5:25pm 
it looks nice! :siegrune: