Dying Light
 
4
Bình chọn  
Yêu thích
Đã yêu thích
Bỏ thích
Chú thích
"很多小丧失(不过都是辣鸡)"