Arma 3
27 คะแนน
(Coop 1-5) Virus X - Scientists
 
ถูกใจ  
ชื่นชอบ
ชื่นชอบแล้ว
เลิกชื่นชอบ
Data Type: Scenario
Scenario Gameplay: Multiplayer, Coop
Scenario Type: Infantry
Scenario Map: OtherMap
Meta: Dependency
ขนาดไฟล์
โพสต์
อัปเดต
22.601 MB
11 มิ.ย. 2017 @ 8:55am
2 ส.ค. @ 2:45am
30 หมายเหตุการเปลี่ยนแปลง ( ดู )

สมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลด
(Coop 1-5) Virus X - Scientists

สมัครเป็นสมาชิกแล้ว
ยกเลิกการสมัครสมาชิก
อยู่ใน 1 ชุดสะสม โดย JTS
Virus X
2 รายการ
คำอธิบาย
Author: JTSIntroduction:
A mission in post-apocalyptic style. Next part (Virus X - Antidote)Description:
Chernarussia. A small squad was sent to the infected island to save important scientists...Features:
- Hardcore
- Cut scenes
- OFP style mission
- 2 localizations: English & russian
- Story
- Locations are filled with a large number of objects for atmospheric gameplay
- The toxic gas exposure script
- The number of the infected depends on the number of players
- Custom made locations
- Color correctionNotes:
- This coop requires good teamwork!
- You have to enable music in your game settings (60% is enough). Otherwise - don't play this mission. There is no crazy loud music
- Read briefing carefully
- NOT COMPATIBLE WITH ACE and other mods, which change the behaviour of AI
- No JIP (Join in progress). To avoid arma bug with mission restart - choose the mission again from the mission list
- Be sure you disable all not needed mods before you start the mission


Credits & thanks:
Mission was tested by: JTS (me), Urban

Donate![www.paypal.com]
Bohemia Interactive forums[forums.bistudio.com]Other:
I also have cooperative post-apocalyptic missions with survival elements for ARMA 2, made long time ago.

(Coop 1-6) 01: Escape[www.armaholic.com]
(Coop 1-6) 02: Escape[www.armaholic.com]
(Coop 1-6) 03: Escape[www.armaholic.com]
(Coop 1-6) 04: Escape[www.armaholic.com]
(Coop 1-5) Before Escape[www.armaholic.com]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Автор: JTSВступление:
Миссия в пост-апокалиптическом стиле. Следующая часть (Вирус Х - Антидот)Описание:
Чернорусь. Небольшой отряд был послан на зараженный остров, чтобы спасти важных ученых...Особенности:
- Хардкор
- Кат-сцены
- Миссия в стиле OFP
- 2 локализации: Английская & русская
- Сюжет
- Локации наполнены большим количеством объектов для атмосферной игры
- Скрипт токсичного газа
- Количество инфицированных зависит от количества игроков
- Пользовательские локации
- ЦветокоррекцияЗаметки:
- Эта совместная миссия требует хорошую командную работу!
- Включите музыку в вашей игре (60% достаточно). Без музыки - не играйте в эту миссию. Не волнуйтесь, здесь нет сумасшедшей громкой музыки
- Читайте брифинг внимательно
- МИССИЯ НЕ СОВМЕСТИМА С МОДОМ - ACE и другими модами, которые влияют на поведение ИИ
- Без JIP (Присоединение во время игры). Чтобы избежать баг армы при рестарте миссии, необходимо выбрать миссию заново из списка миссий
- Убедитесь, что вы отключили все ненужные моды, прежде чем начнете миссию


Благодарности:
Миссию тестировали: JTS (я), Urban

Пожертвуй денег![www.paypal.com]
Форумы Bohemia Interactive[forums.bistudio.com]Другое:
У меня также имеются совместные пост-апокалиптические миссии с элементами выживания для ARMA 2, созданные очень давно

(Coop 1-6) 01: Escape[www.armaholic.com]
(Coop 1-6) 02: Escape[www.armaholic.com]
(Coop 1-6) 03: Escape[www.armaholic.com]
(Coop 1-6) 04: Escape[www.armaholic.com]
(Coop 1-5) Before Escape[www.armaholic.com]
< >
32 ความเห็น
JTS  [ผู้สร้าง] 2 พ.ค. @ 1:55am 
@MblKOLA PSIX, Антидот удалось пройти до конца?)
MbIKOLA PSIX 2 พ.ค. @ 12:52am 
@JTS, мы уже успели откать обе, поэтому и написал про продолжение)
JTS  [ผู้สร้าง] 1 พ.ค. @ 11:20pm 
@MblKOLA PSIX, Ссылка на следующую часть в описании -)
MbIKOLA PSIX 1 พ.ค. @ 10:27pm 
Разобрались. По неведомым причинам именно этот сценарий не могли играть по причине, что у моего друга отсутствовал инструмент arma 3 server, а у меня он был. Другие миссии работали без глюков. Поиграли вместе, действительно очень хорошо проработанная, хардкорная. Вкатилась на ура. Будем ждать продолжения.
CANNIBAL 1 พ.ค. @ 12:01pm 
@JTS, ее тоже уже проходим, отличные вещи делаешь!
JTS  [ผู้สร้าง] 1 พ.ค. @ 6:21am 
@MbIKOLA PSIX, Пусть проверят последний .rpt файл (лог), который находится по пути C:\Users\ТВОЕ_ИМЯ\AppData\Local\Arma 3 . Для удобства лучше поставить сортировку по дате
MbIKOLA PSIX 1 พ.ค. @ 6:09am 
@JTS, Сверились, моды все стоят, сам я могу запустить и играть, порты открыты
JTS  [ผู้สร้าง] 1 พ.ค. @ 5:53am 
@MbIKOLA PSIX, Наверное какой-то мод не подключили
MbIKOLA PSIX 1 พ.ค. @ 5:43am 
Миссия хорошая, но мои друзья не могут зайти. Присоединяются в лобби и сразу вылетают. Другие миссии работают нормально.
JTS  [ผู้สร้าง] 25 เม.ย. @ 8:55pm 
@CYBER_KAVRONES, А следующая часть уже есть -) Вирус Х - Антидот. Ссылка на него есть тут в описании