Кис-Кис
 
Hồ sơ này không công khai.
 
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
122 ngày từ lần cấm cuối