MKa
New York, United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
310 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

381 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg08
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg01
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg01
♿☭𝔟𝔯𝔲𝔥☭♿ 20 Thg07, 2021 @ 6:18am 
└📁steamapps
⠀⠀⠀└📁common
⠀⠀⠀⠀└📁Counter-Strike: Global Offensive
⠀⠀⠀⠀⠀└📁Skills
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
⠀⠀⠀⠀⠀└📁 Aim
⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⚠️This folder is empty
📁USB (E:)
└📁CS:GO Cheats
⠀└⠀✅AimBot
⠀└⠀✅WallHack
⠀└⠀✅Trigger
⠀└⠀✅Rage
⠀└⠀✅BHo
📁Local Disk (D:)
└📁Hard porn
⠀└📁Sasha Grey
⠀└📁Mandy Flores
⠀└📁Asa Akira
⠀└📁Veronika Charm
⠀└📁Mia Khalifa
M1ntz 8 Thg07, 2021 @ 2:58am 
-rep Sickest baiter
♿☭𝔟𝔯𝔲𝔥☭♿ 1 Thg07, 2021 @ 10:13am 
________________________________
 | STEAM            [-][❐][tak] |
 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
 | STEAM wykrył że masz małego.         |
 | Czy to prawda?            | 
 |  ______  ______ _______  |
 |  | Tak  | | Prawda | | Potwierdź |   |
 |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  |
handsomeman.4000 11 Thg06, 2021 @ 11:38am 
+rep:hell_skull:
Dejv 1337 3 Thg06, 2021 @ 6:56am 
-rep mag 7 player
76561199124703049 22 Thg04, 2021 @ 6:46am 
+rep