𝓐𝓷𝓭𝓲
 
 
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════        ● W E L C O M E - T O - M Y - P R O F I L E● ═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════
M̶y̶ ̶n̶a̶m̶e̶:̶ ̶A̶n̶d̶r̶e̶y̶
̶I̶'̶m̶ ̶1̶6 ̶y̶.̶o̶.̶
𝐌𝐲 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭:
https://steamcommunity.com/id/AndiPrime
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════ ═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════════════════════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════
ᴄꜱɢᴏ ʀᴀɴᴋ:
●➜ ꜱɪʟᴠᴇʀ 1 : ✅
●➜ ꜱɪʟᴠᴇʀ 2 : ✅
●➜ ꜱɪʟᴠᴇʀ 3 : ✅
●➜ ꜱɪʟᴠᴇʀ 4 : ✅
●➜ ꜱɪʟᴠᴇʀ ᴇʟɪᴛᴇ :✅
●➜ ꜱɪʟᴠᴇʀ ᴇʟɪᴛᴇ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ : ✅
●➜ ɢᴏʟᴅ ɴᴏᴠᴀ 1 : ✅
●➜ ɢᴏʟᴅ ɴᴏᴠᴀ 2 : ✅
●➜ ɢᴏʟᴅ ɴᴏᴠᴀ 3 : ✅
●➜ ɢᴏʟᴅ ɴᴏᴠᴀ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ : ✅
●➜ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ 1 : ✅
●➜ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ 2 : ✅
●➜ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ ᴇʟɪᴛᴇ :✅
●➜ ᴅɪꜱᴛɪɴɢᴜɪꜱʜᴇᴅ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ :✅
●➜ ʟᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ ᴇᴀɢʟᴇ : x
●➜ ʟᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ ᴇᴀɢʟᴇ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ : x
●➜ ꜱᴜᴘʀᴇᴍᴇ ᴍᴀꜱᴛᴇʀ ꜰɪʀꜱᴛ ᴄʟᴀꜱꜱ :x
●➜ᴛʜᴇ ɢʟᴏʙᴀʟ ᴇʟɪᴛᴇ : x
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
166 day(s) since last ban

Recent Activity

388 hrs on record
last played on May 12
0.0 hrs on record
last played on Mar 21
0.0 hrs on record
last played on Mar 4