topeira02
 
 
TOCA DA TOPEIRA | #ProtejamAsToupeiras

Recent Activity

690 hrs on record
last played on Jan 16
99 hrs on record
last played on Jan 16
20 hrs on record
last played on Jan 16
< >
Comments
PECK! GIGA ≧☉_☉≦ Oct 1, 2020 @ 9:32am 
TETA GORDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
°《加布里埃爾 ツ》Ga Aug 2, 2020 @ 1:52pm 
+rep good player and friendly person
terry Jul 20, 2020 @ 8:11am 
I̡ͣ̔̆ͤ͐̈́͆̓̓ͭ͆̇͊́͡ ̷̢̧̐͂̾ͤͭ͌̐̓̇͋͂̉ͫ͑̊̏̅̈́̚͘͡S̸ͬͨ̃͒͜͞Ȩ̽ͧͬ͊ͤ͂́̈͂̒͆̓̿ͩ̓ͭ̍͜E̡ͬͣ̎͆͑͛̎ͧ̑̚ ͧ̉̿͂̚͏̴͞͠Y̶̷̑͊͂ͩͯ͞Ỏ̸̂̆͑ͫ̍ͨͦ̔̌ͩ͢U̴͊̆ͫ̓̔̓͝:Jump1::m_tartarus:
PECK! GIGA ≧☉_☉≦ Jul 17, 2020 @ 10:54am 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Not Juca Jun 22, 2020 @ 1:36pm 
+rep
George Searching May 31, 2020 @ 4:23pm 
+rep Friendly person!!!!