Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 8 trên 8 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

Mutants Expired

Kill all mutants by the end of the game
Mở khóa vào 5 Thg08, 2019 @ 9:43pm

Over Syphon

Don't over do it
Mở khóa vào 11 Thg05, 2019 @ 7:56pm

Hidden Health

Find a hidden medkit
Mở khóa vào 8 Thg05, 2019 @ 10:18pm

One Man's Misfortune

Put an old soul to rest
Mở khóa vào 9 Thg05, 2019 @ 11:57pm

Suicide Squad

A fear of heights will bring you closer
Mở khóa vào 8 Thg05, 2019 @ 10:52pm

Neighbour Survivor

Kill the friendly neighbour with a certain amount of health left
Mở khóa vào 10 Thg05, 2019 @ 12:10am

Scientist Dilemma

Did you forget to close something?
Mở khóa vào 29 Thg06, 2019 @ 3:21pm

Game Finisher

Get to that train!
Mở khóa vào 5 Thg08, 2019 @ 9:43pm