Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
46 of 46 (100%) Thành tựu giành được::


Thành tựu cá nhân
 

Small Steps

Clear the Sewer
Mở khóa vào 24 Thg11, 2018 @ 6:28pm

Veteran

Clear 3 dungeons
Mở khóa vào 24 Thg11, 2018 @ 7:05pm

Banisher

Clear 6 dungeons
Mở khóa vào 27 Thg05, 2019 @ 1:03am

Hero

Clear the Deepest Dungeons of Doom
Mở khóa vào 11 Thg08, 2019 @ 9:14pm

Investigator

Find one secret
Mở khóa vào 27 Thg05, 2019 @ 6:50pm

Occultist

Find 3 secrets
Mở khóa vào 30 Thg05, 2019 @ 8:34pm

Librarian

Find 6 secrets
Mở khóa vào 2 Thg06, 2019 @ 4:01pm

Master of Secrets

Find 10 secrets
Mở khóa vào 11 Thg08, 2019 @ 9:14pm

First Blood

Die for the first time
Mở khóa vào 24 Thg11, 2018 @ 6:33pm

Merciful Blow

Die in a single hit with full health
Mở khóa vào 29 Thg05, 2019 @ 9:13pm

Not yet

Use a revenge bonus
Mở khóa vào 24 Thg11, 2018 @ 6:33pm

Arcade

Use a revive
Mở khóa vào 29 Thg05, 2019 @ 10:24pm

It's not Safe here

Drink poison and die
Mở khóa vào 11 Thg08, 2019 @ 4:11pm

Dead by Dawn

Die on a dungeon first floor
Mở khóa vào 27 Thg05, 2019 @ 9:46am

Paladin

Buy a level 6 skill with the Crusader
Mở khóa vào 2 Thg06, 2019 @ 4:10pm

The Saint

Buy all Crusader skills
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 5:04pm

Firemancer

Buy a level 6 skill with the Witch
Mở khóa vào 10 Thg08, 2019 @ 4:21pm

The Succubus

Buy all Witch skills
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 5:04pm

Assassin

Buy a level 6 skill with the Mercenary
Mở khóa vào 10 Thg08, 2019 @ 2:02pm

The Shadowblade

Buy all Mercenary skills
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 5:10pm

Hell's Shores

Reach the floor 10 on DDD
Mở khóa vào 11 Thg08, 2019 @ 9:41pm

First Circle

Reach the floor 30 on DDD
Mở khóa vào 11 Thg08, 2019 @ 9:43pm

Second Circle

Reach the floor 60 on DDD
Mở khóa vào 11 Thg08, 2019 @ 9:49pm

Third Circle

Reach the floor 100 on DDD
Mở khóa vào 11 Thg08, 2019 @ 10:02pm

Fourth Circle

Reach the floor 160 on DDD
Mở khóa vào 15 Thg08, 2019 @ 9:55pm

Fifth Circle

Reach the floor 200 on DDD
Mở khóa vào 15 Thg08, 2019 @ 10:13pm

Sixth Circle

Reach the floor 260 on DDD
Mở khóa vào 16 Thg08, 2019 @ 6:40pm

Seventh Circle

Reach the floor 300 on DDD
Mở khóa vào 16 Thg08, 2019 @ 8:34pm

Eighth Circle

Reach the floor 360 on DDD
Mở khóa vào 16 Thg08, 2019 @ 9:38pm

Ninth Circle

Reach the floor 666 on DDD
Mở khóa vào 17 Thg08, 2019 @ 4:47pm

Barely a Scratch

Completing a dungeon with 1 hp
Mở khóa vào 27 Thg05, 2019 @ 8:49pm

Not Drinking

Completing a dungeon without using any potions
Mở khóa vào 24 Thg11, 2018 @ 6:28pm

Lucky Strike

Causing more than 100 points of damage in one hit
Mở khóa vào 12 Thg08, 2019 @ 6:15pm

Undying

Taking more than 20 points of damage in one fight
Mở khóa vào 25 Thg05, 2019 @ 4:43pm

Beowulf

Slay the Icy Caves' boss while carrying no equipment
Mở khóa vào 31 Thg05, 2019 @ 9:33pm

Cleaning the Sewers

Kill a zombie
Mở khóa vào 24 Thg11, 2018 @ 6:29pm

Undead Slayer

Kill 50 undead monsters
Mở khóa vào 25 Thg05, 2019 @ 7:13pm

Beast Slayer

Kill 50 beast monsters
Mở khóa vào 27 Thg05, 2019 @ 7:03pm

Killer

Kill 50 human monsters
Mở khóa vào 25 Thg05, 2019 @ 7:18pm

Counting Corpses

Kill 100 monsters
Mở khóa vào 24 Thg11, 2018 @ 7:34pm

Genocide

Kill 1000 monsters
Mở khóa vào 31 Thg05, 2019 @ 9:08pm

Pillager

Collect 300 gold
Mở khóa vào 27 Thg05, 2019 @ 12:59am

Greedy

Collect 500 gold
Mở khóa vào 27 Thg05, 2019 @ 9:27am

Monopoly

Collect 1000 gold
Mở khóa vào 27 Thg05, 2019 @ 6:01pm

Making Savings

Collect 5000 gold
Mở khóa vào 1 Thg06, 2019 @ 7:30pm

Treasure Hoarder

Collect 10000 gold
Mở khóa vào 10 Thg08, 2019 @ 3:31pm