trantor308
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 4 giờ, 55 phút trước
Trưng bày thành tựu
561
Thành tựu
12
Trò chơi toàn vẹn
80%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

15.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg06
2.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg06
18.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg06