fridrich_ludwig
Sichuan, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 37 giờ, 9 phút trước
Trưng bày thành tựu
1,727
Thành tựu
66
Trò chơi toàn vẹn
68%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
19 Thg05 @ 7:37am 
你的账号可能有问题....
19 Thg05 @ 7:30am 
你的账号怎么了,给你发消息会一直发送失败
8 Thg03 @ 7:54pm 
隐身球~
[HAN]由の发礼物小弟 4 Thg03 @ 9:26pm 
太社会了``:maddie:
༺༺海༒未༻༻ 4 Thg02 @ 5:52am 
新年快乐
Nipples 4 Thg02 @ 5:34am 
新春快乐