Gabe GGG
Denis   China
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 18 giờ, 15 phút trước
Trưng bày thành tựu
5,440
Thành tựu
5
Trò chơi toàn vẹn
23%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

15.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg07
112 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg07
36 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg07