Lostars
Myb   Hangzhou, Zhejiang, China
 
 
轻度瘾者
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 10 giờ, 38 phút trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
284 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày thành tựu
560
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
16%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân