-lukiasf
bin   Canelones, Canelones, Uruguay
 
 
D4mn, lil' shawty, what it do?:devourkey:
Currently Offline
btw
鑓塵幗膂蓿f寥寢膃暠瘉甅甃瘉甅甃瘉甅甃瘉甅甃槊槎f碣綮瘋聟碯颱亦尓㍍i:i:i
澣幗嶌塹傴嫩榛畝皋i袍耘蚌紕欒儼巓襴踟瘉甅甃瘉甅甃瘉甅甃瘉甅f罵f亦尓㍍i:i
漲蔭甃縟諛f麭窶膩I嶮薤篝爰曷樔黎㌢´ `ⅷ踟瘉甅甃瘉瘉甅甅甃瘉亦尓㍍i:i:
蔕漓滿f蕓蟇踴f歙艇艀裲f睚鳫巓襴骸  贒憊瘉甅甃瘉瘉甅甃甅甃亦尓㍍i:i:i:
榊甃齊爰f懈橈燗殪幢緻I翰儂樔黎夢'”  ,ィ傾篩縒瘉甅甃瘉瘉甅甃甅甃亦尓㍍i:i:
箋聚蜚壊劑薯i暹盥皋袍i耘蚌紕偸′  雫寬I爰曷f瘉甅甃瘉瘉甅甃甅甃亦尓㍍i:i:i::
銕颱麼寰篝螂徑悗f篝嚠篩i縒縡齢   Ⅷ辨f篝I鋗f瘉甅瘉瘉甅甃甃甃亦尓㍍i:i:i::::
碯聟f綴麼辨螢f璟輯駲f迯瓲i軌帶′   守I厖孩f奎亦瘉甅瘉甅甃甃瘉甅甃㍍i:i:i:
綮誣撒f曷磔瑩德f幢儂儼巓襴緲′     守枢i磬廛i亦瘉瘉甅甃瘉甅甃尓㍍i:i:i:
慫寫廠徑悗緞f篝嚠篩I縒縡夢'´      守峽f徑瘉甅甃悗f瘉甅亦尓㍍i:
廛僵I數畝篥I熾龍蚌紕襴篩I      ‘守畝皋瘉甅甃弊i劍亦尓㍍i:
瘧i槲瑩f枢篝磬曷f瓲軌揄′  LukiennN    ,甯毯綴徑悗瘉甅甃嚠迩忙亦尓㍍i:
襴罩硼f艇艀裲睚鳫襴鑿'        奪寔f厦傀揵猯i爾迩忙亦尓㍍i:i:
椈棘斐犀耋絎絲絨緲′          ”'罨悳萪f蒂渹幇f廏迩亦尓㍍i:i:
潁樗I瘧德幢i儂巓緲′          r㎡〟 .”'罨椁裂滅楔滄愼愰迩忙亦
翦iI磅艘溲I搦儼巓登幢幢幢幢幢幢幢  緲 ,  甯體i爺ゎ。, ”'罨琥焜毳徭i嵬塰慍絲
枢篝磬If曷迯i瓲I軌f襴暹 甯幗緲 甯i'  緲',纜。 贒i綟碕碚爺ゎ。 ”'罨皴發傲亂I黹靱
緞愾慊I嵬I嵯欒儼巓襴驫 霤I緲 ,緲  ",纜穐 甯絛跨飩i髢馳爺ゎ。'等誄I筴碌I畷
罩硼II蒻筵I硺艇艀i裲睚亀 篳'’,緲 g亀 Ⅶil齢 贒罩硼i艇艀裲睚鳫爺靠飭蛸I裘裔i:i
椈f棘I豢跫跪II衙絎絲絨i爺絲 i甯  ,緲i亀 Ⅶ靈, 甯傅喩I揵揚惹屡絎痙棏敞裔筴敢i:i:i
頬Ii鞏褂f跫詹II雋髢Ii曷迯瓲軌霤  ,緲蔭穐 Ⅶ穐  讎椈i棘貅f斐犀耋f絎絲觚f覃黹黍i:i:i
襴蔽I戮貲艀舅I肅肄I肆槿f蝓Ⅷ  緲$慚I穐,疊穐  甯萪碾f鋗輜靠f誹臧鋩f褂跫詹i雋i:i:i
鋐篆f瘧蜑筴裔罩II罧I緜孵蓼Ⅷ i鷆嫩槞i歉皸鱚  冑縡諛諺彙溘嵳勠尠錣綴麼辨螢

Recent Activity

3,187 hrs on record
last played on Jul 5
32 hrs on record
last played on Jul 5
73 hrs on record
last played on Jul 1
furkan Jun 23 @ 1:18pm 
..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-',
...\ : : : : : : : : : :': : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',
... : : : : : : : : : : :: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :,~,
... .: : : : : : : : : : :|: : : : : : : : :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-,
... ...: : : : : : : : : : : : : : : : : : ( O ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.
... ... .\ : : : : : : : : : '': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : ': : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : : : : : : : : : : =" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... ,: : : : : : : : : : :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~~ +rep
-lukiasf Jun 14 @ 1:40pm 
3x
-lukiasf May 14 @ 10:41am 
OQ222
macr0_ Apr 16 @ 8:53am 
luki tr
Godekva コード餅 Apr 14 @ 11:31pm 
+rep rage 3
Vérmilion Jan 27 @ 3:15pm 
+rep idolüm