TroweX
Tomek   Poland
 
 
══════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════════
- - - - - - - - - -
W E L C O M E - ON - M Y - P R O F I L E
- - - - - - - -
══════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════════


══════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════════
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ABOUT - ME:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
══════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════════


♦Name: . ♦ Tomek

♦Age: . ♦ 17

♦From: .♦ Poland

♦ My best game: .♦ Skyrim <3══════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════════
- - - - - - - - - - - - - - -
MY - FAVORITE - GAME:
- - - - - - - - - - - - - - -
══════════════════ஜ۩۞۩ஜ══════════════════


♦ - Skyrim <3

♦ - TF2

♦ - CS:GO

♦ - Trove

♦ - Duck Game
Currently Offline
Achievement Showcase
1,367
Achievements
2
Perfect Games
29%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Game
Artwork Showcase

Recent Activity

28 hrs on record
last played on Mar 22
0.8 hrs on record
last played on Mar 17
232 hrs on record
last played on Mar 16
CyTru$ Nov 9, 2018 @ 8:15am 
+rep
(◣_◢) Sep 19, 2017 @ 8:12am 
+rep
The worst player on csgo Jul 2, 2017 @ 7:18am 
+rep :steambored:
Forest Bosque Apr 26, 2017 @ 9:29am 
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666999999666666666669999999999996666699999999999666699999999996666 66666666999999666666666669996666666996666699966666666666699966666996666 66669999999999999666666669996666666996666699966666666666699966666996666 66669999999999999666666669999999999996666699999999999666699999999996666 66666666999999666666666669999996666666666699966666666666699966666666666 66666666999999666666666669996669966666666699966666666666699966666666666 66666666666666666666666669996666699996666699999999999666699966666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

1) Zaznacz cyfry

2) Naciśnij Ctrl + F.

3) Naciśnij jeden raz 9
exl Mar 12, 2017 @ 1:59pm 
+rep
☣BUL1ON3G☣ Feb 27, 2017 @ 3:07am 
+rep :OpenTreasureChest: