Elppa
宋子宣   Shanghai, Shanghai, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 11 giờ, 37 phút trước
Trò chơi yêu thích
482
Giờ đã chơi
55
Thành tựu
Trưng bày thành tựu
785
Thành tựu
8
Trò chơi toàn vẹn
31%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

53 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg06
64 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg06
30 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg05