Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 29 trên 29 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 5:33am

Scarecrow

Scare away 500 birds
Mở khóa vào 23 Thg12, 2018 @ 7:05am

Fox Hunter

Scare away 100 foxes
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 3:02am

Wolf Hunter

Scare away 100 wolves
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 12:50am

Bunny Hunter

Scare away 100 bunnies
Mở khóa vào 23 Thg12, 2018 @ 7:09am

Expander

Buy 5 garden expansions
Mở khóa vào 25 Thg12, 2018 @ 1:08pm

Freeholder

Buy 15 garden expansions
Mở khóa vào 29 Thg12, 2018 @ 1:42am

Land Owner

Buy 25 garden expansions
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 8:16am

Planter

Have planted a total of 100 plants
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 8:12am

Grower

Have planted a total of 100 bushes
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 8:06am

Landscaper

Have planted a total of 100 trees
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 8:19am

Lots of friends

Have bought a total of 100 animals
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 7:54am

Taking out the trash

Trash 10 items
Mở khóa vào 22 Thg12, 2018 @ 11:52pm

Rich

Gather 10k Gold
Mở khóa vào 25 Thg12, 2018 @ 7:59am

Wealthy

Gather 100k Gold
Mở khóa vào 26 Thg12, 2018 @ 12:22am

Worth a million

Gather 1M Gold
Mở khóa vào 22 Thg12, 2018 @ 5:33am

Starting out

Reach level 10
Mở khóa vào 26 Thg12, 2018 @ 3:14am

Apprentice

Reach level 50
Mở khóa vào 1 Thg01 @ 8:47am

Journeyman

Reach level 100
Mở khóa vào 22 Thg12, 2018 @ 7:11am

Whack a mole

Bash 50 moles
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 2:50am

Entomologist

Collect 500 butterflies
Mở khóa vào 22 Thg12, 2018 @ 5:33am

Cameo

The Loot Hero has appeared!
Mở khóa vào 22 Thg12, 2018 @ 5:43am

A Real Hero

The Loot Hero bashed a mean critter!
Mở khóa vào 22 Thg12, 2018 @ 9:20am

Familiar Face

The Loot Hero have appeared 5 times
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 11:49am

Clank Clank Clank

The Loot Hero have appeared 25 times
Mở khóa vào 26 Thg12, 2018 @ 6:09am

Loot Farmer

The Loot Hero have appeared 50 times
Mở khóa vào 23 Thg12, 2018 @ 8:54am

Looter

Grab gold 100 times from the Loot Hero
Mở khóa vào 24 Thg12, 2018 @ 5:40am

Loot Hero

Grab gold 500 times from the Loot Hero
Mở khóa vào 25 Thg12, 2018 @ 3:45am

Master Looter

Grab gold 1000 times from the Loot Hero
Mở khóa vào 23 Thg12, 2018 @ 5:09am

Ladybug

Collect 10 ladybugs