djboy6921
David osterfeld   Dayton, Ohio, United States
 
 
I HATE SCHOOL!!!!!!!!!