Huy hiệu BARRIER X
Junior
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 1 Thg02, 2017 @ 12:06am
Speed of Light
1 trong 5, sê-ri 1
New Record
2 trong 5, sê-ri 1
Through the Light
3 trong 5, sê-ri 1
Target Acquired
4 trong 5, sê-ri 1
Nothing Can Stop Me!
5 trong 5, sê-ri 1