INOSUKE
平伊之助 cιro   Russian Federation
 
 
   ▬▬▬▬▬▬▬▬₪₪₪₪ஜ۩۞۩ஜ₪₪₪₪▬▬▬▬▬▬▬▬▬
   ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ █ WELCOME TO MY PROFILE █ ▆ ▅ ▃ ▂ ▁
   ▬▬▬▬▬▬▬▬₪₪₪₪ஜ۩۞۩ஜ₪₪₪₪▬▬▬▬▬▬▬▬▬

:meaty: 𝗔 𝘆𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 :meaty: https://www.youtube.com/watch?v=h4UQ963L9nM :meaty:

:tree_green: 𝗠𝘆 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 :tree_green: https://www.instagram.com/ciro_bogari/?hl=es-la :tree_green:

:medicon: 𝗠𝘆 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝗿𝗱 :medicon: ciro#0423 :medicon:

:creepylaugh: 𝗪𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗲𝘀 : :creepylaugh: 109 :creepylaugh:
:sentry: 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗱 : :sentry: 26 :sentry:

澣幗嶌塹傴嫩榛畝皋i袍耘蚌紕欒儼巓襴踟篁f罵f亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
漲蔭甃縟諛f麭窶膩I嶮薤篝爰曷樔黎㌢´ `ⅷ踟亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
蔕漓滿f蕓蟇踴f歙艇艀裲f睚鳫巓襴骸   贒憊亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
榊甃齊爰f懈橈燗殪幢緻I翰儂樔黎夢'”  ,ィ傾篩縒亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
箋聚蜚壊劑薯i暹盥皋袍i耘蚌紕偸′  雫寬I爰曷f亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
銕颱麼寰篝螂徑悗f篝嚠篩i縒縡齢    Ⅷ辨f篝I鋗f亦尓㍍i:i:i;;:; : : .
碯聟f綴麼辨螢f璟輯駲f迯瓲i軌帶′   `守I厖孩f奎亦尓㍍i:i:i;;:;:: : : .
綮誣撒f曷磔瑩德f幢儂儼巓襴緲′     `守枢i磬廛i亦尓㍍i:i:i;;:;:: : : .
慫寫廠徑悗緞f篝嚠篩I縒縡夢'´       `守峽f徑悗f亦尓㍍i:i:i;;:;:: : : .
廛僵I數畝篥I熾龍蚌紕襴緲′       ‘守畝皋弊i劍亦尓㍍i:i:i;;:;:: : : .
瘧i槲瑩f枢篝磬曷f瓲軌揄′       ,gf毯綴徑悗嚠迩忙亦尓㍍i:i:i;;:;::
襴罩硼f艇艀裲睚鳫襴鑿緲'        奪寔f厦傀揵猯i爾迩忙亦尓㍍i:i:
椈棘斐犀耋絎絲絨緲′           ”'罨悳萪f蒂渹幇f廏迩忙i亦尓㍍
潁樗I瘧德幢i儂巓緲′          r㎡℡〟”'罨椁裂滅楔滄愼愰迩忙亦
翦i磅艘溲I搦儼巓登zzz zzz㎜㎜ァg  緲 g  甯體i爺ゎ。, ”'罨琥焜毳徭i嵬塰慍絲
枢篝磬f曷迯i瓲軌f襴暹 甯幗緲 ,fi'  緲',纜。 贒i綟碕碚爺ゎ。 ”'罨皴發傲亂I黹靱
緞愾慊嵬嵯欒儼巓襴驫 霤I緲 ,緲  ",纜穐 甯絛跨飩i髢馳爺ゎ。`'等誄I筴碌I畷
罩硼I蒻筵硺艇艀i裲睚亀 篳'’,緲 g亀 Ⅶil齢 贒罩硼i艇艀裲睚鳫爺靠飭蛸I裘裔
椈f棘豢跫跪I衙絎絲絨i爺i㎜iⅣ  ,緲i亀 Ⅶ靈, 甯傅喩I揵揚惹屡絎痙棏敞裔筴敢
頬i鞏褂f跫詹雋髢i曷迯瓲軌霤  ,緲蔭穐 Ⅶ穐  讎椈i棘貅f斐犀耋f絎絲觚f覃黹黍
襴蔽戮貲艀舅I肅肄肆槿f蝓Ⅷ  緲$慚I穐,疊穐 甯萪碾f鋗輜靠f誹臧鋩f褂跫詹i雋
鋐篆f瘧蜑筴裔罩罧I緜孵蓼Ⅷ i鷆嫩槞i歉皸鱚 冑縡諛諺彙溘嵳勠尠錣綴麼辨螢私の死
:Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo:
:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
:Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo::Terebilo:
Currently Offline
Screenshot Showcase
(っ◔◡◔)っ ♥ DOUUU ♥
102 71 19
Achievement Showcase
12,452
Achievements
43
Perfect Games
74%
Avg. Game Completion Rate
Artwork Showcase
DEMON SLAYER
117 60 44
Items Up For Trade
207
Items Owned
52
Trades Made
1,298
Market Transactions
:Ragerider: 𝗜𝗡𝗢𝗦𝗨𝗞𝗘 :Ragerider:

:Warface:𝗜𝗻𝗼𝘀𝘂𝗸𝗲 𝗶𝘀 𝗮𝗻 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲𝗹𝘆 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁-𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱 𝘆𝗼𝘂𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗻 𝘄𝗵𝗼 𝗮𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 𝗵𝗲 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲𝘀 𝗮𝗰𝗿𝗼𝘀𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲 𝗵𝗶𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗶𝘀 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹. 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗼𝗳𝘁𝗲𝗻 𝗹𝗲𝗮𝗱𝘀 𝗵𝗶𝗺 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝘆 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿, 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗱𝘀 𝘁𝗼 𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗵𝗶𝘀 𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝘄𝗵𝗼 𝗶𝘁 𝗶𝘀 𝗵𝗲'𝘀 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗵𝗲'𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱, 𝘄𝗵𝗶𝗰𝗵 𝗰𝗮𝗻 𝗯𝗲 𝘀𝗲𝗲𝗻 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗚𝗶𝘆𝘂 𝗧𝗼𝗺𝗶𝗼𝗸𝗮 𝗵𝗮𝘀 𝘁𝗼 𝘁𝗶𝗲 𝗵𝗶𝗺 𝘂𝗽 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗶𝘀 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗦𝗽𝗶𝗱𝗲𝗿 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗵𝗶𝗺 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗛𝗮𝘀𝗵𝗶𝗿𝗮 𝘁𝗼 𝗮 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘄𝗵𝗶𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲𝗹𝘆 𝗶𝗻𝗷𝘂𝗿𝗲𝗱 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗵𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲. 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 𝘄𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗮𝗻 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗜𝗻𝗼𝘀𝘂𝗸𝗲 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝗮𝘀 𝗵𝗲 𝗼𝗳𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝗴𝗼𝗮𝗱 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀, 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗧𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼 𝗞𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼, 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗺, 𝗮𝗹𝘁𝗵𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗲 𝘂𝘀𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗳𝗮𝗶𝗹𝘀 𝗱𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗧𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼'𝘀 𝗼𝗯𝗹𝗶𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 𝗸𝗶𝗻𝗱 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲.
:Warface:𝗗𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗵𝗶𝗺 𝗵𝗮𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗯𝗼𝗮𝗿𝘀, 𝗜𝗻𝗼𝘀𝘂𝗸𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝘀𝗵𝗼𝘄𝗻 𝘁𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗮𝘁 𝗹𝗲𝗮𝘀𝘁 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗵𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗯𝘂𝘁, 𝗮𝘀 𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗲𝗺𝘀 𝘁𝗼 𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗺𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝘄𝗵𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗵𝗶𝗺 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸 𝗵𝗶𝗺 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗼𝗲𝘀𝗻'𝘁 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿 𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗸𝗶𝗻𝗱𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗵𝗶𝗺.
:Warface:𝗛𝗼𝘄𝗲𝘃𝗲𝗿, 𝗮𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗴𝗼𝗲𝘀 𝗼𝗻, 𝗜𝗻𝗼𝘀𝘂𝗸𝗲 𝗶𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗹𝘂𝗲𝗻𝗰𝗲𝗱 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗯𝘆 𝗧𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼'𝘀 𝘄𝗮𝘆𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗯𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲𝘀 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗰𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗶𝘁𝘆, 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗮𝗰𝗸𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗯𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝘀 𝗵𝗶𝗺𝘀𝗲𝗹𝗳 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽 𝗳𝗲𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗳𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀𝗵𝗶𝗽 𝘁𝗼𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 𝗵𝗶𝗺 𝗮𝗻𝗱 𝗭𝗲𝗻𝗶𝘁𝘀𝘂 𝗔𝗴𝗮𝘁𝘀𝘂𝗺𝗮, 𝗮𝗹𝘁𝗵𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗵𝗲 𝗱𝗼𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗲𝘁𝗮𝗶𝗻 𝗵𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘂𝗱 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗽𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲. 𝗛𝗲 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻𝘀 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹𝗹𝘆 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁, 𝘂𝘀𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗵𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗽𝗶𝗰𝗸𝗲𝗱 𝘂𝗽 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲𝗱 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗻 𝗦𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗻𝗼𝘁 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗿𝘂𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗵𝗲𝗮𝗱-𝗼𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴.
:Warface:𝗜𝗻𝗼𝘀𝘂𝗸𝗲'𝘀 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗰𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗿𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝘀, 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲𝗱 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗵𝗲 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗲𝗱 𝗮𝘁 𝗠𝘂𝘇𝗮𝗻 𝗞𝗶𝗯𝘂𝘁𝘀𝘂𝗷𝗶, 𝘄𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗺𝗼𝘂𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗻 𝗦𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗮𝗶𝗺𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗻 𝗟𝗼𝗿𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻𝘀 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲 𝘁𝗼𝗼𝗸 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗺, 𝗼𝗿 𝗲𝗹𝘀𝗲 𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗲 𝗮𝘀 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗲𝘀.
:combokill: 𝗕𝗲𝗮𝘀𝘁 𝗕𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 :combokill: : 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗜𝗻𝗼𝘀𝘂𝗸𝗲 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀, 𝗕𝗲𝗮𝘀𝘁 𝗕𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝗮𝗻 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗕𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝘁𝗼 𝗶𝘁𝘀 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗵𝗶𝗺𝘀𝗲𝗹𝗳. 𝗪𝗶𝘁𝗵 𝗵𝗶𝘀 𝗲𝗻𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲𝗱 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵,Inosuke 𝗰𝗮𝗻 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝗲 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀.
:AutoBox::GlamBox::GlamBox::GlamBox::AutoBox::GlamBox::GlamBox::GlamBox::AutoBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox:
:AutoBox::AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox::AutoBox:
:AutoBox::AutoBox::AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox::AutoBox::AutoBox:
:butterfly::AutoBox::AutoBox::butterfly::GlamBox::butterfly::AutoBox::AutoBox::butterfly:
Have a good day<3
:AutoBox::GlamBox::GlamBox::GlamBox::AutoBox::GlamBox::GlamBox::GlamBox::AutoBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox:
:AutoBox::AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox::AutoBox:
:AutoBox::AutoBox::AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox::AutoBox::AutoBox:
:butterfly::AutoBox::AutoBox::butterfly::GlamBox::butterfly::AutoBox::AutoBox::butterfly:
Have a good day<3
Ýųrı|Ꮆ卂爪乇 Nov 23 @ 3:41am 
:P6::P6::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::P6::P6:
:P6::Aegg::jgthp::jgthp::tales_tea::jgthp::jgthp::Aegg::P6:
:Aegg::jgthp::jgthp::jgthp::jgthp::jgthp::jgthp::jgthp::Aegg:
:Aegg::jgthp::jgthp::jgthp::SacredBook::jgthp::jgthp::jgthp::Aegg:
:Aegg::Aegg::jgthp::jgthp::jgthp::jgthp::jgthp::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::jgthp::jgthp::jgthp::Aegg::Aegg::Aegg:
:P6::Aegg::Aegg::Aegg::jgthp::Aegg::Aegg::Aegg::P6:
:P6::P6::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::P6::P6:
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓷𝓲𝓬𝓮 𝓭𝓪𝔂.~:HentaiGirlAngel_pentagram:
Paradox Nov 23 @ 2:28am 
──▒▒▒▒▒────▒▒▒▒▒────▒▒▒▒▒────▄████▄
─▒▄─▒▄─▒──▒▄─▒▄─▒──▒▄─▒▄─▒──███▄█▀
─▒▒▒▒▒▒▒──▒▒▒▒▒▒▒──▒▒▒▒▒▒▒─▐████
─▒▒▒▒▒▒▒──▒▒▒▒▒▒▒──▒▒▒▒▒▒▒──█████▄
─▒─▒─▒─▒──▒─▒─▒─▒──▒─▒─▒─▒───▀████▀
:AutoBox::GlamBox::GlamBox::GlamBox::AutoBox::GlamBox::GlamBox::GlamBox::AutoBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox:
:AutoBox::AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox::AutoBox:
:AutoBox::AutoBox::AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox::AutoBox::AutoBox:
:butterfly::AutoBox::AutoBox::butterfly::GlamBox::butterfly::AutoBox::AutoBox::butterfly:
Have a good day<3
:AutoBox::GlamBox::GlamBox::GlamBox::AutoBox::GlamBox::GlamBox::GlamBox::AutoBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox:
:AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox:
:AutoBox::AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::PinkMagnet::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox::AutoBox:
:AutoBox::AutoBox::AutoBox::GlamBox::PinkMagnet::GlamBox::AutoBox::AutoBox::AutoBox:
:butterfly::AutoBox::AutoBox::butterfly::GlamBox::butterfly::AutoBox::AutoBox::butterfly:
Have a good day<3