เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
159 จาก 185 (86%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Monster Slayer

Eradicate 25 Heroic Monsters (marked by a Star).
ปลดล็อค 21 ธ.ค. 2019 @ 12:49pm

Heroic Slayer

Eradicate 100 Heroic Monsters (marked by a Star).
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2019 @ 12:13pm

Legendary Slayer

Eradicate 1000 Heroic Monsters (marked by a Star).
ปลดล็อค 24 ม.ค. 2020 @ 12:08pm

Nemesis

Slay a Nemesis monster on Elite or Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 21 ม.ค. 2020 @ 7:39pm

Unstoppable

Slay Six Nemesis monsters on Elite or Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 21 ม.ค. 2020 @ 7:40pm

Cleansing the World

Rid Cairn of 25,000 Monsters.
ปลดล็อค 29 ธ.ค. 2019 @ 1:27am

A Wake of Carnage

Rid Cairn of 50,000 Monsters.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 11:35pm

An Ocean of Blood

Rid Cairn of 100,000 Monsters.
ปลดล็อค 24 ม.ค. 2020 @ 3:10pm

Friends in the Apocalypse

Reach Revered reputation with any Faction.
ปลดล็อค 18 ม.ค. 2020 @ 12:47pm

Paragon of Cairn

Reach Revered reputation with 6 Factions.
ปลดล็อค 23 ม.ค. 2020 @ 5:00pm

Servant of Empyrion

Reach Revered reputation with Kymon's Chosen.
ปลดล็อค 2 มี.ค. 2020 @ 6:04pm

Follower of Uroboruuk

Reach Revered reputation with the Order of Death's Vigil.
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 4:23pm

The End to Depravity

Slay Salazar, Blade of Ch'thon in the Depraved Sanctuary.
ปลดล็อค 15 ม.ค. 2020 @ 7:26am

Shattering the Blade of Ch'thon

Slay Salazar, Blade of Ch'thon in the Depraved Sanctuary on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2020 @ 8:55pm

The Executioner Executed

Slay Alkamos, Lord Executioner in the Steps of Torment.
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2019 @ 12:35pm

The End of Torment

Slay Alkamos, Lord Executioner in the Steps of Torment on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 28 ม.ค. 2020 @ 8:39pm

Delivering Justice

Slay Warden Krieg in the Hidden Laboratory.
ปลดล็อค 21 ธ.ค. 2019 @ 9:32pm

An Old Threat

Slay Darius Cronley.
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2019 @ 7:01pm

Blood for Blood

Slay Karroz, Sigil of Ch'thon.
ปลดล็อค 29 ธ.ค. 2019 @ 12:57am

The Bane of Cairn.

Slay the Loghorrean, Voice of Ch'thon.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 1:29am

Cleansing the Conflagration

Slay the Herald of Flame in the Conflagration.
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2019 @ 7:22pm

Not Afraid of a Little Fire

Slay the Herald of Flame in the Conflagration on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2020 @ 5:46pm

Gutting Gutworm

Slay Gutworm in Smuggler's Basin.
ปลดล็อค 21 ธ.ค. 2019 @ 4:14pm

You've Got Guts

Slay Gutworm in Smuggler's Basin on Ultimate Difficulty
ปลดล็อค 26 ม.ค. 2020 @ 5:14pm

Tinkering is Her Speciality

Rescue Darlet in Burrwitch.
ปลดล็อค 21 ธ.ค. 2019 @ 8:38pm

By the Malleum Menhir

Enlist the help of a Blacksmith.
ปลดล็อค 21 ธ.ค. 2019 @ 3:44pm

No Soup for You

Rescue Ulgrim in the Burrwitch Outskirts.
ปลดล็อค 21 ธ.ค. 2019 @ 4:01pm

Apprentice Crafter

Craft 10 items.
ปลดล็อค 28 ธ.ค. 2019 @ 12:12am

Expert Crafter

Craft 100 items.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 8:44am

Master Crafter

Craft 1000 items.
ปลดล็อค 26 มี.ค. 2020 @ 12:35pm

Relics from the Past

Craft a Relic.
ปลดล็อค 21 ธ.ค. 2019 @ 1:37pm

Transcendent Power

Craft a Transcendent Relic.
ปลดล็อค 31 ธ.ค. 2019 @ 8:11pm

Mythic Power

Craft a Mythical Relic.
ปลดล็อค 23 ก.พ. 2020 @ 7:20am

Junior Explorer

Open 10 One-Shot Chests.
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2019 @ 11:08am

To the Explorer Go the Spoils

Open 20 One-Shot Chests.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 6:35am

Seeking the Stars

Restore 10 Devotion Shrines.
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2019 @ 5:13pm

True Devotion

Restore 50 Devotion Shrines.
ปลดล็อค 14 ม.ค. 2020 @ 12:24am

Survivor

Reach level 10.
ปลดล็อค 20 ธ.ค. 2019 @ 8:55pm

Champion

Reach level 35.
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2019 @ 8:05pm

Hero

Reach level 50.
ปลดล็อค 29 ธ.ค. 2019 @ 4:29am

Legend

Reach level 85.
ปลดล็อค 20 ม.ค. 2020 @ 8:07pm

Savior of Cairn

Complete the Game on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2020 @ 7:50pm

Difficult Decisions

Resolve the situation in New Harbor without resorting to violence.
ปลดล็อค 16 ม.ค. 2020 @ 6:08am

No Exceptions

Slay Anasteria.
ปลดล็อค 31 ธ.ค. 2019 @ 8:03pm

Securing Burrwitch

Secure the Burrwitch Riftgate in Veteran Mode.
ปลดล็อค 14 ม.ค. 2020 @ 12:44am

Hidden in the Flooded Passage

Discover what is concealed behind the collapsed rocks in the Flooded Passage.
ปลดล็อค 21 ธ.ค. 2019 @ 7:17pm

Cronley's Secret

Uncover Darius Cronley's Secret.
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2019 @ 7:03pm

Hidden Wealth

Find the buried treasure in the farmlands near Homestead.
ปลดล็อค 27 ธ.ค. 2019 @ 8:34pm

In the Depths, He Lived Forgotten

Slay Gollus, the Deepdweller.
ปลดล็อค 28 ธ.ค. 2019 @ 12:15am

The Death Room

Survive the Chamber of Souls.
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2019 @ 11:41am

Let Me Gather My Notes

Collect 5 Lore Notes
ปลดล็อค 20 ธ.ค. 2019 @ 4:35pm

Note Collector

Collect 20 Lore Notes
ปลดล็อค 21 ธ.ค. 2019 @ 9:06pm

Lorekeeper

Collect 50 Lore Notes
ปลดล็อค 28 ธ.ค. 2019 @ 5:31am

The Fields of Despair

Survive the Fields of Despair.
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2020 @ 6:55pm

Celestial Bane

Defeat the Avatar of Mogdrogen.
ปลดล็อค 16 ม.ค. 2020 @ 4:08pm

Shar'Zul Extinguished

Slay Shar'Zul, Harbinger of Chaos in the Bastion of Chaos.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2020 @ 2:12pm

The Bastion Conquered

Slay Shar'Zul, Harbinger of Chaos in the Bastion of Chaos on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2020 @ 2:12pm

The Order's Champion

Slay Archon Barthollem in the name of the Order of Death's Vigil on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 1 ก.พ. 2020 @ 8:11pm

The Chosen of Kymon

Slay Malkadarr in the name of Kymon's Chosen on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 2 มี.ค. 2020 @ 12:51pm

Cleansing the Immolation

Slay the Herald of Destruction in the Immolation.
ปลดล็อค 14 ม.ค. 2020 @ 8:45pm

Grounding the Herald

Slay the Herald of Destruction in the Immolation on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2020 @ 7:49pm

Defender of Cairn

Complete the Game.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 1:33am

Champion of Cairn

Complete the Game on Elite Difficulty.
ปลดล็อค 20 ม.ค. 2020 @ 4:13pm

Champion of the Crucible

Complete the Crucible.
ปลดล็อค 18 ม.ค. 2020 @ 12:25pm

It's Over 900000!

Earn a Crucible score of at least 900000.
ปลดล็อค 18 ม.ค. 2020 @ 12:07pm

Defensive Stance

Construct a Defensive Structure.
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2020 @ 8:42pm

Celestial Touch

Activate a Celestial Blessing.
ปลดล็อค 21 ธ.ค. 2019 @ 9:28am

The Flames of Valbury

Survive the Flames of Valbury.
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2020 @ 7:58pm

The Overlord Vanquished

Slay Overlord Van Aldritch in Port Valbury.
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2020 @ 8:43pm

Port Valbury Avenged

Slay Overlord Van Aldritch in Port Valbury on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 29 ม.ค. 2020 @ 8:43pm

The Fight Continues

Clear the Aetherial Barrier north of Burrwitch.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 6:49am

Embrace New Friendships

Choose to remain friendly with the people of Barrowholm.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 9:22pm

It's Me, Your Friend

Convince an old friend that you are on his side.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 11:41pm

For Malmouth

Retake the Malmouth Resistance Base in the Steelcap District.
ปลดล็อค 2 ม.ค. 2020 @ 7:52am

Centennial Legend

Reach level 100.
ปลดล็อค 27 ม.ค. 2020 @ 12:30pm

A Stab in the Dark

Slay Ekket'Zul, Progenitor of Darkness at the Void's Edge.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 11:39pm

An End to the Darkness

Slay Ekket'Zul, Progenitor of Darkness at the Void's Edge on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 10 ก.พ. 2020 @ 6:48am

Knock Knock

Slay Bollag, Keeper of the Gates at the Malmouth Bridge.
ปลดล็อค 2 ม.ค. 2020 @ 7:43am

Gate Crasher

Slay Bollag, Keeper of the Gates at the Malmouth Bridge on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 10 ก.พ. 2020 @ 8:06pm

So Others May Grow

Slay Sylvarria in the Undergrowth.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 9:16pm

Weed Killer

Slay Sylvarria in the Undergrowth on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 6 ก.พ. 2020 @ 5:16pm

It's You Again!

Slay Fleshshaper Krieg in the Fleshworks.
ปลดล็อค 5 ม.ค. 2020 @ 1:16am

Remember Me?

Slay Fleshshaper Krieg in the Fleshworks on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 12 ก.พ. 2020 @ 4:00pm

No Strings on Me

Settle the score with the Aetherial that possessed you.
ปลดล็อค 5 มี.ค. 2020 @ 4:55pm

I'm My Own Master

Settle the score with the Aetherial that possessed you on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 5 มี.ค. 2020 @ 4:55pm

Crush the Mountain

Slay Galakros, the Mountain in the Malmouth Sewers.
ปลดล็อค 2 ม.ค. 2020 @ 6:29am

Mountain Slayer

Slay Galakros, the Mountain in the Malmouth Sewers on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 10 ก.พ. 2020 @ 7:34pm

The Scourge of Malmouth

Slay Theodin Marcell, the Shaper of Flesh in the Sanctum of Flesh.
ปลดล็อค 5 ม.ค. 2020 @ 1:30am

Revenge For The Fallen

Slay Theodin Marcell, the Shaper of Flesh in the Sanctum of Flesh on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 12 ก.พ. 2020 @ 4:12pm

Ravaged

Defeat one of the manifestations of Ravager, the Wendigo Spirit.
ปลดล็อค 20 ม.ค. 2020 @ 4:35pm

The Jewel in the Mud

Reach Revered reputation with Barrowholm.
ปลดล็อค 22 ม.ค. 2020 @ 9:11pm

Ugdenbog Rituals

Reach Revered reputation with the Coven of Ugdenbog.
ปลดล็อค 20 ม.ค. 2020 @ 8:12pm

Hero of the People

Reach Revered reputation with the Malmouth Resistance.
ปลดล็อค 23 ม.ค. 2020 @ 5:00pm

Revered Champion

Become Revered with 9 Factions.
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 3:40pm

Defender of Malmouth

Complete the Ashes of Malmouth.
ปลดล็อค 5 ม.ค. 2020 @ 1:36am

Champion of Malmouth

Complete the Ashes of Malmouth on Elite Difficulty.
ปลดล็อค 23 ม.ค. 2020 @ 4:39pm

Savior of Malmouth

Complete the Ashes of Malmouth on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 12 ก.พ. 2020 @ 4:12pm

Mass Extermination

Rid Cairn of 200000 Monsters.
ปลดล็อค 22 มี.ค. 2020 @ 5:25pm

Unequaled Slayer

Eradicate 2000 Heroic Monsters (marked by a Star).
ปลดล็อค 10 ก.พ. 2020 @ 6:48am

A Mad Stash

Raid Ivonda's Hidden Stash.
ปลดล็อค 23 ม.ค. 2020 @ 12:13pm

Nemesis More Like MEHmesis

Slay Ten Nemesis monsters on Elite or Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2020 @ 4:06pm

Ashen Devotion

Restore 55 Devotion Shrines.
ปลดล็อค 15 ม.ค. 2020 @ 8:18pm

Exceptional Explorer

Open 25 One-Shot Chests.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 6:35am

Loremaster

Collect 70 Lore Notes.
ปลดล็อค 30 ธ.ค. 2019 @ 10:23pm

Into the Void

Activate the Altar of Rattosh.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 11:28pm

Trial of Corruption

Endure the Trial of Corruption in the Ancient Grove.
ปลดล็อค 7 ก.พ. 2020 @ 4:02pm

The Wild Tamed

Slay Gargabol, Heart of the Wild in the Ancient Grove.
ปลดล็อค 7 ก.พ. 2020 @ 5:20pm

Taming the Untamed

Slay Gargabol, Heart of the Wild in the Ancient Grove on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 7 ก.พ. 2020 @ 5:20pm

The Ancient of Ugdenbog

Slay Kra'vall, Ancient of the Waters.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 8:40pm

Slayer of Myths

Slay Kra'vall, Ancient of the Waters on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 6 ก.พ. 2020 @ 5:16pm

Faraway Lands

Enter the Emissary's portal to the land of the Korvan people.
ปลดล็อค 5 ม.ค. 2020 @ 1:52am

Pledging Loyalty

Side with one of the Witch God Cults.
ปลดล็อค 5 ม.ค. 2020 @ 4:43am

The Master of Necromancy

Learn Uroboruuk's Fate.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 8:41pm

Rahn's Secrets

Discover the secrets of Rahn.
ปลดล็อค 19 ก.พ. 2020 @ 6:49am

Byscilla's Schemes

Bind the Spawn of Ateph to Byscilla's will.
ปลดล็อค 18 มี.ค. 2020 @ 12:48pm

A Select Future

Deal with the Mind Reaper.
ปลดล็อค 8 ม.ค. 2020 @ 8:13am

A Heart for Solael

Offer the Heart of Onarix to Solael.
ปลดล็อค 17 ก.พ. 2020 @ 3:36pm

The Gryphon Sovereign

Slay Azaleon, the Gryphon Sovereign at the Sunward Spire.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 8:33pm

Sovereign of the Skies

Slay Azaleon, the Gryphon Sovereign at the Sunward Spire on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 19 ก.พ. 2020 @ 6:32am

Crag Hunter

Slay Grimmaw, the Packhound Alpha in the Basalt Crags.
ปลดล็อค 8 ม.ค. 2020 @ 8:02am

Tracker of Hounds

Slay Grimmaw, the Packhound Alpha in the Basalt Crags on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 17 ก.พ. 2020 @ 4:07pm

Korvan Rex

Slay the Korvan Titanovore in the Korvan Sands.
ปลดล็อค 6 ม.ค. 2020 @ 12:05am

Jurassic Hunt

Slay the Korvan Titanovore in the Korvan Sands on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 13 ก.พ. 2020 @ 7:54pm

Scion No More

Slay Kaisan, the Eldritch Scion.
ปลดล็อค 19 ก.พ. 2020 @ 6:42am

Nemesis of the Scion

Slay Kaisan, the Eldritch Scion on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 19 ก.พ. 2020 @ 6:42am

Killing the Messenger

Silence Okaloth, the Messenger.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 8:19pm

End of Messages

Silence Okaloth, the Messenger on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 19 ก.พ. 2020 @ 6:23am

Betrayer of Humanity

Slay Father Kymon in the Tomb of the Eldritch Sun.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 11:31pm

Silencing the Prophet

Slay Father Kymon in the Tomb of the Eldritch Sun on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 19 ก.พ. 2020 @ 8:16am

Godslayer

Slay Korvaak, the Eldritch Sun in the Throne of the Three.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 11:39pm

Forever Forgotten

Slay Korvaak, the Eldritch Sun in the Throne of the Three on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 19 ก.พ. 2020 @ 8:32am

Squelching the Scion

Summon and defeat Callagadra, Scion of the Sands.
ปลดล็อค 26 มี.ค. 2020 @ 12:13pm

Oh, the Web We Weave

Reach Revered reputation with the Cult of Bysmiel.
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 6:20am

Infinite Gaze

Reach Revered reputation with the Cult of Dreeg.
ปลดล็อค 24 ม.ค. 2020 @ 9:01pm

Ultimate Sacrifice

Reach Revered reputation with the Cult of Solael.
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 3:40pm

Exalted Champion

Become Revered with 12 Factions.
ปลดล็อค 30 ม.ค. 2020 @ 12:07pm

Korvan Defender

Complete Forgotten Gods.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 11:44pm

Korvan Champion

Complete Forgotten Gods on Elite Difficulty.
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 3:52pm

Celestial Conqueror

Complete Forgotten Gods on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 19 ก.พ. 2020 @ 8:33am

Korvan Slayer

Eradicate 2500 Heroic Monsters (marked by a Star).
ปลดล็อค 28 ก.พ. 2020 @ 8:10am

Like Sand in a Desert

Rid Cairn of 250000 Monsters.
ปลดล็อค 1 เม.ย. 2020 @ 7:47am

Korvan Devotion

Restore 60 Devotion Shrines.
ปลดล็อค 16 ม.ค. 2020 @ 3:01pm

Korvan Explorer

Open 30 One-Shot Chests.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 6:53am

Korvan Loremaster

Collect 85 Lore Notes.
ปลดล็อค 1 ม.ค. 2020 @ 1:27am

Enter the Shattered Realm

Conquer the 5th Shard of the Shattered Realm.
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 5:09pm

Braving the Shattered Realm

Conquer the 5th Shard of the Shattered Realm on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 11 ก.พ. 2020 @ 12:54pm

Shattered Explorer

Conquer the 15th Shard of the Shattered Realm.
ปลดล็อค 3 มี.ค. 2020 @ 8:00am

Shattered Pathfinder

Conquer the 15th Shard of the Shattered Realm on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 3 มี.ค. 2020 @ 8:00am

Shattered Conqueror

Conquer the 25th Shard of the Shattered Realm.
ปลดล็อค 3 มี.ค. 2020 @ 8:00am

Shattered Vanquisher

Conquer the 25th Shard of the Shattered Realm on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 3 มี.ค. 2020 @ 8:00am

Soul Diet

Absorb 50 Shattered Souls in the Shattered Realm.
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 4:31pm

Feast of Souls

Absorb 300 Shattered Souls in the Shattered Realm.
ปลดล็อค 11 ก.พ. 2020 @ 12:41pm

Souls Supreme

Absorb 8 stacks of Essence of the Shattered Realm in the Shattered Realm.
ปลดล็อค 19 ก.พ. 2020 @ 3:57pm

Shattered Bargain

Gain the effects of one of the Shattered Realm's shrines.
ปลดล็อค 25 ม.ค. 2020 @ 4:48pm

Hungering Darkness

Survive the Hungering Darkness in the Tomb of the Heretic.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 7:55pm

Banish the Night

Slay Grand Magus Morgoneth in the Tomb of the Heretic.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 8:02pm

A Light in the Dark

Slay Grand Magus Morgoneth in the Tomb of the Heretic on Ultimate Difficulty.
ปลดล็อค 18 ก.พ. 2020 @ 3:59pm

Settled Debt

Settle your debt with Riggs.
ปลดล็อค 10 ม.ค. 2020 @ 11:50pm

The Seven Magi

Slay all seven of the Korvan Magi in the Tomb of the Heretic.
ปลดล็อค 22 มี.ค. 2020 @ 7:56pmImmortal Executioner

Slay Alkamos, Lord Executioner in the Steps of Torment on Hardcore Mode.

Immortal Legend

Reach level 85 in Hardcore Mode.

Immortal Savior

Complete the Game on Ultimate Difficulty in Hardcore Mode.

I Was Not Expecting You, Human

Slay Warden Krieg on Veteran Mode before reaching level 11.

Immortal Conqueror of Chaos

Slay Shar'Zul, Harbinger of Chaos in the Bastion of Chaos in Hardcore Mode.

Conqueror of the Crucible

Complete the Crucible on Challenger Difficulty.

Lord of the Crucible

Complete the Crucible on Gladiator Difficulty.

Climbing the Ladder

Earn a Crucible score of at least 5000000.

Top Score

Earn a Crucible score of at least 10000000.

Unstoppable Lord of the Crucible

Complete the Crucible on Gladiator Difficulty with the 6th Spawn Point active.

Defense Overload

Construct 50 Defenses.

Celestial Guidance

Activate 25 Celestial Blessings.

Celestial Intervention

Activate all 4 Celestial Blessings in a single Crucible.

Immortal Vanquisher of Valbury

Slay Overlord Van Aldritch in Port Valbury in Hardcore Mode.

Embrace New Foes

Choose to be hostile with the people of Barrowholm.

Monomythic Centennial

Reach level 100 in Hardcore Mode.

Pet Hoarder

Summon 18 pets at the same time.

Immortal Savior of Malmouth

Complete the Ashes of Malmouth on Ultimate Difficulty, Hardcore Mode.

Immortal Wild Tamer

Slay Gargabol, Heart of the Wild in the Ancient Grove on Hardcore Mode.

Juggernaut

Charge through 15 foes in a row using a Rush-type skill (ex. Vire's Might).

Immortal Celestial Conqueror

Complete Forgotten Gods on Ultimate Difficulty in Hardcore Mode.

Immortal Shattered Vanquisher

Conquer the 25th Shard of the Shattered Realm on Ultimate Difficulty in Hardcore Mode.

A Done Deal

Gain the effects of all five of the Shattered Realm's shrines.

Immortal Light in the Dark

Slay Grand Magus Morgoneth in the Tomb of the Heretic on Hardcore Mode.

Bargain Help

Slay 5 Associates of Riggs in a single journey.
+1

คงเหลือ 1 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว