16 people found this review helpful
1 person found this review funny
Not Recommended
0.0 hrs last two weeks / 1.9 hrs on record
Posted: Nov 9, 2018 @ 4:00pm

Grisaia Phantom Trigger Vol.5 is a new game in a storyline around puppets of special purpose, which should tell the history of the formation of the Ninja group named Murasaki and show the past of the protagonist.
Let's start with what was anticipated from the story of a special deal, and although some changes, the authors could add some choice and a few turns of the history. However, having started the passage of nothing like this did not happen. The authors again decided to make a patterned plot of the singles, which has become such a path through the past, and this suggests that it is possible that the forthcoming part 6 should not be waiting with such capture as the first 4. And now everything is in order:
1. What strikes me is the plot, or rather, its skeleton was built upon the arrival of sister Murasaki in school and the great story of her that she and Murasaki and Haruto have long been related. And then there is a negative for the series gap, if earlier all the actions took place in the present, then in this episode is the past, the result of which just a narrative leveled any delight from what he saw. Without going into the spoilers I want to note that history in the spirit of the death of the mentor and misunderstanding of the situation is perhaps the most cheap template in the plots of revenge and deadly duels. Honestly it looked as if the authors decided to force forces on the anime, and this story came up on the last day ... Even the nursing conflict on the right to be the first to be the protagonist .... Well, you understand, does not make empathize with the heroines
2. Painted emotionality, testimony of the heroine with syndrome of mental trauma and eternal loneliness is not supported by the authors to the player, so you can see the scenes where the heroine escapes others and always finds a place of solitude, but in such scenes as Murasaki's disease does not reflect neither the drama of her feelings nor her strength character. The only thing shown is the hatred and anger of the shinobi. As for other characters, in part they are completely without emotional, and the only moment was pleased with the sniper team.
3. Music that plays only as a background and does not synergize the player, it's hard to imagine but before in all parts, music drove the speakers and dragged into the plot, and here it even is very far ....
My verdict will not be very bright - This part of the series is the weakest in the series, because of the simple compilation of positive ideas of past parts. Developers please change the approach to the next part
Plot - 6/12
Music - 6/12
Emotionality - 6/12
Graphic design - 10/12
Overall score 7/12 - A story that has been piled up in the past, which does not even capture the fight of two cute sisters

Grisaia Phantom Trigger Vol.5 це нова гра в сюжетній перипитії навколо школярок особливого призначення, котра повинна розповісти історію становлення Ніндзя групи по імені Мурасакі і проявити минуле головного героя .
Розпочну з того що чекав від новели особливих розвязок і хочаб якихось змін, автори могли додати якийсь вибір та декілька витків ходу історії. Однак розпочавши проходження нічого подібного не сталося. Автори знову вирішили зробити шаблонний сюжет одиначки , що стала на таку дорогу через минуле і це наводить на думку , що можливо майбутню 6 частину не треба чекати з таким захватом як перші 4. А тепер про все по порядку:
1. Що кидається в очі мені це сюжет , а точніше його кістяк побудований на прибутті сестри Мурасакі в школу та великої її розповіді про те, що вона із Мурасакі та Харуто давно повязані. І тут відбувається негативний для серії розрив , якщо раніше всі дії проходили в теперішньому , то в цьому епізоді це минуле, результат якого просто оповідь нівелює будь-який захват від побаченого. Не вдаючись в спойлери хочу відзначити , що історія в дусі загибелі наставника та нерозуміння ситуації є чи не самим дешевим шаблоном в сюжетах помсти та смертельних дуелей. Чесно виглядало так ніби автори вірішили сили перенести на аніме а цю історію придумали на останній день... Навіть сестринський конфлікт на право бути першою у головного героя.... Ну ви зрозуміли, не заставляє співпереживати героїням
2. Завалена емоційність, показання героїні із синдромом психічної травми та вічної самотності не підкріплюється авторами до гравця, так можна бачити сцени де героїня уникає інших і завжди знаходить місце усамітнення, однак на таких сценах як хвороба Мурасакі не відображений ні драматизм її почуттів ні сила її характеру. Єдине що показано ненависть та гнів шинобі. Щодо інших персонажів, то в частині вони зовсім без емоційні , а єдиним моментом порадував снайпер команди.
3. Музика котра грає лише як фон а не синергує гравця, тяжко уявити але раніше в усіх частинах музика наганяла динаміки і втягувала в сюжет а тут до цього навіть дуже далеко....
Мій вердикт буде не дуже світлим - Дана частина серії є найслабшою в серії, через просту компіляцію позитивних ідей минулих частин. Розробники будь-ласка змініть підхід до наступної частиним
Сюжет - 6/12
Музика - 6/12
Емоційність - 6/12
Графічне оформлення- 10/12
Загальна оцінка 7/12 - Завалений минулим сюжет, котрий не витягує навіть бійка двох милих сестер
Was this review helpful? Yes No Funny
< >
5 Comments
Yukino_Hunter_ Nov 23, 2018 @ 8:01am 
W1sh.m4st3r педрило кацапское кому ти чешишь иди нахуй чесно, я таких как ти катаю на хую
100PkA Nov 23, 2018 @ 12:48am 
Тварь, ахуела? Комнатный даун,я на заводе не работаю, в отличии от твоего бати который в одну ногу в гробу,а мать трассовая хуета:king_2:
Yukino_Hunter_ Nov 22, 2018 @ 10:18pm 
W1sh.m4st3r ти хоть читал обзор существо? Долбоебина иди на завод, нехуй в стиме сидеть
100PkA Nov 22, 2018 @ 9:46pm 
Ты чё совсем там ёbнулся, анимечник тупой,норм игра , но англиская
KUKI Nov 9, 2018 @ 8:57pm 
:MrSThumbsUp: