Yukino_Hunter_
Игорь   Kremenchuk, Poltavs'ka Oblast', Ukraine
 
 
Привет комрадам с Украини! Есть скайп,фб,вк, ориджин
My animelist http://myanimelist.net/profile/YukinoHunter
https://vk.com/yukinohunterfamily - Мой паблос с тян и музичкой. Версия 2.0
Мій нік затверджений Госдепом http://nick-name.ru/nickname/id1196434
My tumblr Blog https://www.tumblr.com/blog/yukinohunter
Συνδεδεμένος
Προθήκη επιτευγμάτων
126,494
Επιτεύγματα
72
Τέλεια παιχνίδια
51%
Μέσος όρος ολοκλήρωσης παιχνιδιών
Προθήκη εικόνων
Neko waifu when i want
32 2 1
Προθήκη φωτογραφιών
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II
8
Συλλέκτης παιχνιδιών
Yukino_Hunter (About me)
:akaneheart::akaneheart::akaneheart:
my self-portrait
:akaneheart::akaneheart::akaneheart:
:batsilo: I am 24 years, I Ukrainian military-volunteer army, took part in the fighting in 2014 and early 2015. I Technical qualification engineer electrician, at this level get the title of Master and go stydy PhD course. His favorite classes are: anime, games, and computer graphics, airsoft and pentbol survival in difficult terrain, writing poems and his vampire novel. Often read catholic philosophy and literature. By nationality I half Ukrainian, half-Polish. Behave to an old Catholic nobility 3 :batsilo:
:tdaglock::tdaglock::tdaglock::tdaglock::tdaglock::tdaglock::tdaglock::tdaglock::tdaglock::tdaglock:
:Pentagram: What I hate: LNR, DNR, Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov and all sorts of crazy Russians and separatists them. Do not attempt to add even if you're a fan of these things. :NZA2_Pentagram:
:Myflight::Myflight::Myflight::Myflight::Myflight:My WAIFU:Myflight::Myflight::Myflight::Myflight::Myflight: YUKINOSHITA YUKINO
:bluespawn:The best quotations::bluespawn::bluespawn::bluespawn::bluespawn::bluespawn::bluespawn:

- I'm going to change everything. And the world, and the people in it.
- Painfully high purpose.
- Maybe. But it is better to live than with the emptiness in my heart, like you. I hate the way you expose human weakness.

And about your appearance. Remember - the beauty of the surrounding estimate, not you. Simply put, you are cool or not, I decide.

Maybe enough already to look at others? I was from a conclusion. Is it not a shame to hide behind others to justify their own clumsiness, awkwardness and stupidity?

People can not succeed only because even imagine could not, how much effort put someone who has achieved.

Apparently, the reason for your loneliness - in a rotten little soul, hypersensitivity, and the fear of being rejected.

All those silly tales about knights on white horses have no connection with reality. Just a stupid invention, designed to calm children. In life, people simply resign themselves to each other with their beliefs and desires. Select the lesser of two evils.
But what if both are evil? There is some obvious, cause less harm than the other.

The weak, ugly, ready out of jealousy surreptitiously mischief. Oddly enough: you are better than others, so you harder. Is that correct?
.....(.`.)
.......)...)
......(....)
.......\...\
........\...\.
.......-.'......`.-....
../...................`.....
.(............)............`..-.._...,..........._
..)........,.'.......................(...\.-.-..'..(
..\......(...................)..../................\.
....\.....\._.(.........../....(........<o....(o
......\._.).).).\........(.......`.._.........:Y.).__
....................\........`-..._....'..-..-.-^.‘_.).).) Woof!
.......................`.-..._...).).) ................................... /l、
..........................................................................(゚、 。 7  
............................................................................l、 ~ヽ   
............................................................................じしf_, )ノ Meow! Nice Week
Αντικείμενα για ανταλλαγή
2,310
Αντικείμενα
52
Ολοκληρωμένες ανταλλαγές
2,154
Συναλλαγές αγοράς
Hello its cool Trading
Προθήκη κριτικών
1.9 ώρες παιχνιδιού
Grisaia Phantom Trigger Vol.5 is a new game in a storyline around puppets of special purpose, which should tell the history of the formation of the Ninja group named Murasaki and show the past of the protagonist.
Let's start with what was anticipated from the story of a special deal, and although some changes, the authors could add some choice and a few turns of the history. However, having started the passage of nothing like this did not happen. The authors again decided to make a patterned plot of the singles, which has become such a path through the past, and this suggests that it is possible that the forthcoming part 6 should not be waiting with such capture as the first 4. And now everything is in order:
1. What strikes me is the plot, or rather, its skeleton was built upon the arrival of sister Murasaki in school and the great story of her that she and Murasaki and Haruto have long been related. And then there is a negative for the series gap, if earlier all the actions took place in the present, then in this episode is the past, the result of which just a narrative leveled any delight from what he saw. Without going into the spoilers I want to note that history in the spirit of the death of the mentor and misunderstanding of the situation is perhaps the most cheap template in the plots of revenge and deadly duels. Honestly it looked as if the authors decided to force forces on the anime, and this story came up on the last day ... Even the nursing conflict on the right to be the first to be the protagonist .... Well, you understand, does not make empathize with the heroines
2. Painted emotionality, testimony of the heroine with syndrome of mental trauma and eternal loneliness is not supported by the authors to the player, so you can see the scenes where the heroine escapes others and always finds a place of solitude, but in such scenes as Murasaki's disease does not reflect neither the drama of her feelings nor her strength character. The only thing shown is the hatred and anger of the shinobi. As for other characters, in part they are completely without emotional, and the only moment was pleased with the sniper team.
3. Music that plays only as a background and does not synergize the player, it's hard to imagine but before in all parts, music drove the speakers and dragged into the plot, and here it even is very far ....
My verdict will not be very bright - This part of the series is the weakest in the series, because of the simple compilation of positive ideas of past parts. Developers please change the approach to the next part
Plot - 6/12
Music - 6/12
Emotionality - 6/12
Graphic design - 10/12
Overall score 7/12 - A story that has been piled up in the past, which does not even capture the fight of two cute sisters

Grisaia Phantom Trigger Vol.5 це нова гра в сюжетній перипитії навколо школярок особливого призначення, котра повинна розповісти історію становлення Ніндзя групи по імені Мурасакі і проявити минуле головного героя .
Розпочну з того що чекав від новели особливих розвязок і хочаб якихось змін, автори могли додати якийсь вибір та декілька витків ходу історії. Однак розпочавши проходження нічого подібного не сталося. Автори знову вирішили зробити шаблонний сюжет одиначки , що стала на таку дорогу через минуле і це наводить на думку , що можливо майбутню 6 частину не треба чекати з таким захватом як перші 4. А тепер про все по порядку:
1. Що кидається в очі мені це сюжет , а точніше його кістяк побудований на прибутті сестри Мурасакі в школу та великої її розповіді про те, що вона із Мурасакі та Харуто давно повязані. І тут відбувається негативний для серії розрив , якщо раніше всі дії проходили в теперішньому , то в цьому епізоді це минуле, результат якого просто оповідь нівелює будь-який захват від побаченого. Не вдаючись в спойлери хочу відзначити , що історія в дусі загибелі наставника та нерозуміння ситуації є чи не самим дешевим шаблоном в сюжетах помсти та смертельних дуелей. Чесно виглядало так ніби автори вірішили сили перенести на аніме а цю історію придумали на останній день... Навіть сестринський конфлікт на право бути першою у головного героя.... Ну ви зрозуміли, не заставляє співпереживати героїням
2. Завалена емоційність, показання героїні із синдромом психічної травми та вічної самотності не підкріплюється авторами до гравця, так можна бачити сцени де героїня уникає інших і завжди знаходить місце усамітнення, однак на таких сценах як хвороба Мурасакі не відображений ні драматизм її почуттів ні сила її характеру. Єдине що показано ненависть та гнів шинобі. Щодо інших персонажів, то в частині вони зовсім без емоційні , а єдиним моментом порадував снайпер команди.
3. Музика котра грає лише як фон а не синергує гравця, тяжко уявити але раніше в усіх частинах музика наганяла динаміки і втягувала в сюжет а тут до цього навіть дуже далеко....
Мій вердикт буде не дуже світлим - Дана частина серії є найслабшою в серії, через просту компіляцію позитивних ідей минулих частин. Розробники будь-ласка змініть підхід до наступної частиним
Сюжет - 6/12
Музика - 6/12
Емоційність - 6/12
Графічне оформлення- 10/12
Загальна оцінка 7/12 - Завалений минулим сюжет, котрий не витягує навіть бійка двох милих сестер
Προθήκη Εργαστηρίου
19,116 ψήφοι
Δημιουργήθηκε από - keinhangia
Προθήκη επιτευγμάτων
+126,488
126,494
Επιτεύγματα
72
Τέλεια παιχνίδια
51%
Μέσος όρος ολοκλήρωσης παιχνιδιών
Αγαπημένο παιχνίδι
Προθήκη αντικειμένων
K! 21 ώρες πριν 
오늘 마니 춥네요 OwO
다들 몸 조리 잘하시길 !
Have a NICE day :33
Ox 23 ώρες πριν 
:BR_Heart::BR_Heart::BlStar::BlStar::pinkheart::pinkheart::cyanheart::cyanheart::fod2heart::fod2heart::Heartyou::Heartyou::TreepileHeart::TreepileHeart::butterfly:
𝑇𝑜𝑑𝑎𝑦, 𝐼 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑤𝑖𝑠𝘩 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝘩𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑡𝘩𝑒 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑, 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡𝘩 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠, 𝑙𝑜𝑣𝑒, 𝑗𝑜𝑦
... 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡𝘩𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑛 𝑖𝑡 ! 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑 !!!
:neonheart::neonheart::g_heart::g_heart::nekoheart::nekoheart::phoenixheart::phoenixheart::cure::cure::mylove::mylove::Heart_m::Heart_m::rarebutterfly:
Astolfo 14 Φεβ στις 20:04 
Have a nice day:tinder:
Murdoch 14 Φεβ στις 11:17 
:2015coal::heartgr::heartgr::heartgr::2015coal::heartgr::heartgr::heartgr::2015coal:
:heartgr::2015coal::2015coal::2015coal::heartgr::2015coal::2015coal::2015coal::heartgr:
:heartgr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::heartgr:
:2015coal::heartgr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::heartgr::2015coal:
:2015coal::2015coal::heartgr::2015coal::2015coal::2015coal::heartgr::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::heartgr::2015coal::heartgr::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::heartgr::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:

Have a nice weekeend! :Chigara:
(KOR)daisuki 14 Φεβ στις 5:47 
2020 아카데미 시상식 1위는 "기생충" !! :chocola2::stars:
(The first place in the 2020 Academy Awards "PARASITE" !! )

"기생충" 아카데미 시상식 4관왕!! :steamhappy:
("PARASITE" Academy Awards 4 crowns!! )

대한민국 만세! :mhwgood::cinnamon2:
(Long Live Korea!)

한국영화 자랑스럽다!! ^^ :47_thumb_up:
(I'm proud of Korean movies!! ^^)

감독 "봉준호" 수상~ :lunar2019coolpig:
(Director "Bong Jun ho" Award~)

그리고 우한 폐렴 조심하세요~ 손이 자주 잘 씻고 마스크 착용하세요!! :re7med::60sFirstAid:
(And be careful of cold pneumonia. Wash your hands often and wear a mask.!!)

즐거운주말 보내세요~ ^^ :47_thumb_up::lunar2020hearteyesrabbit::kb_heart:
(Have a nice weekend~ ^^)
Miyu 14 Φεβ στις 4:50 
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::mundogolf::mundogolf::toadpepe::mundogolf::mundogolf::toadpepe:
:mundogolf::nekoheart::nekoheart::mundogolf::nekoheart::nekoheart::mundogolf:
:mundogolf::nekoheart::nekoheart::nekoheart::nekoheart::nekoheart::mundogolf:
:toadpepe::mundogolf::nekoheart::nekoheart::nekoheart::mundogolf::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::mundogolf::nekoheart::mundogolf::toadpepe::toadpepe:
:toadpepe::toadpepe::toadpepe::mundogolf::toadpepe::toadpepe::toadpepe:


Happy Valentine's Day and have a nice weekend~! OWO