东木
Z   China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 1 giờ, 32 phút trước
Trưng bày thành tựu
3,305
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
31%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
48
Giờ đã chơi
31
Thành tựu
Trưng bày ảnh chụp
Z1 Battle Royale
Trưng bày thành tựu
3,305
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
31%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg08
13.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg07
4.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg07