Shadow
Lucas   Ulm, Baden-Wurttemberg, Germany
 
 
Currently In-Game
The Binding of Isaac: Rebirth
Item Showcase

Recent Activity

305 hrs on record
Currently In-Game
3,449 hrs on record
last played on Jun 10
2.6 hrs on record
last played on Jun 9
Drago Oct 16, 2018 @ 2:29pm 
+rep
what size them shoes bruv Jun 23, 2018 @ 3:15pm 
+ehrenmann <3
SunRise Mar 7, 2018 @ 1:18pm 
+rep a great guy and amazing player
Jin#snqen Jan 10, 2018 @ 12:19pm 
when the führer says we are master race
Jin#snqen Sep 22, 2017 @ 9:46am 
+rep fett
Bob Sep 22, 2017 @ 9:35am 
....................,,-'´ . . . _,,,,,';:-,...................
....................,-(c\ \`;-=´,_,-~-, \`...............
..................,/ . . .¯'\, º ,/.'-~°,' .¯`'-,...........
................../ . . . . . .¯,_ ~--~',, . . .'\..........
.................| . . . . . . . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅­­­­­­­м̲̅­­­a̲­̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n­̲­­̅­a­̲­̅­̅­_̅_­̅­_­̅() ڪے
.................| . . . . . . . , . . . .`'-, . . . |..........
................/\ . . . . . . ."-,,,-'~-~' . . . '|..........
.............,/'`\,`'-, . . . . . . . . . . . . . . /\..........