Lion
Chase   Oklahoma, United States
 
 
you're soggy like a wonton, bitch
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 5 giờ, 28 phút trước
‏‏‎ ‎


‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ lemme run up on a bitch with a nerf clip


Hoạt động gần đây

1,374 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg12
18.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg12
190 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg12
< >
Bình luận
Marbearis 7 Thg11 @ 12:24pm 
I was for real about the good job lol, that titan paniked too and hit his insta win mode and you shut him down with dawnblade
so ye, good work! ♥♥♥♥ that oem trash
Xxinsainlocust 19 Thg06 @ 6:59pm 
this man is dead