✯ Pitt Perla ✯hellcase.com
Zaragoza, Aragon, Spain
 
 

̉͐̂ͥ̍̄̀҉̘ ̸̻̈́̽̒ͥ̂͆͡͞ ̫͚̲͍̭̜ͨͭ ̉ͫ̽̓ͧ҉͓̯͔̼͘ ̡̘̜̺̹̲̣͖͚́͢ͅ ̱̻ͬ̾̓̈ ̶̰̤͚̞̟̮̱ͬͣͤ̾̾͘ ̹̬̥͓̺̻͓̻ͧ̾̈́͋̈ͣ͂̃́ ̵̶̹̙̪̖̺̓̀ͅ ̷̛̰͎͇̖̠̫̭͙͑ͩͯ́̄̿̉̾͘ ̛̋̋ͧ̿͐͛҉̰̗̰ ̉̔̅̔҉̖̱̖̩̼͈̰ ̓͆͋͗́҉̶͕̜̭̼̦͕̮̘ ̸̧̭̪͖̤͂̅ ̵̵̦͖͎̬̹͉̓͗ ̟͗ͪͬ̿ ͕̖̞̗̤ͯ̃ͦ̓ͅ ̨̱̥̼̥̹̫̊ͨͮ̃̽̃̕͝ ̹͍̩̯̮͓͐̐̓̀́ ̗̰̤̼̫̞͎̲ͧ̄ͪͮͨ͋͟ ̨̢̘͔̪̀̿ͣͬ͆͐ ͓̞̘͕̞̇̑͋ͣ̍̿ ̛̘͖͑̐̍ͤ̉ͫ̈̀̚ ̷͎̤̝͚͍ͥ̍̆̅̎̾ͬ̐ ̶̢̢͉͉̗̪ͮ̐̊̈ ͤͪ̓̄̍̈́̚҉͙̝͔̝̣ ̶͚̙̭̘͍͇̼̑͒̇̓̒ͧ̃͡ͅ ̖͓̺̙̏̕͝ͅ ̨͆ͨͧͭ̍͋͢҉̯̣̞ ̀̅͏̼̙̯̳̝͇̙̻͜͠ ̯̖̿̏̌͐̋͆ͪ͝ ̟̘͓͙̘͒̅͢ ̵̺̠̝͔͕̻̩ͣ͑̀͑̿ͣ̕ ̯̭͖͈̗̗ͪͧ͘͢Ɯ̸̪͙͍̠̃̐ͤ̒͜Є͒ͫ̾̾҉̩̗̪̮͍Լ̙̟̣̜̲̫̘̮͂ͣͮ̇̾̌̀Ƈ̵̡̹͓ͨͫ͛ͣ̇̇̍̉Ơ̤̝̈́̈́ͭ̈́̒ͤ͑͠M̱̙̗ͬͨ̔́̀̐ͮ͌ͥ͡Є̛̘ͩͦ̓̊͞͠ ̵̤͔̥͔͕̍͒͒͐ͤ̑̄Ƭ̛̜͈̱̞̲̉̅ͤ́̌̂͋ͯƠ̴̢͙̘̙̝̲͒ͥ͂ͫ ̯̮̜̻̍̆̍͗ͩ̾̊ͪM̴̧̞̙̤̤̻̲͊͊ͧ̔͗͊ͤͅƳͫ͛͏͈̗̳̼̠͝ ̨̮͇̪̫̫͇̐͛̍ͨ̽̉̓Ƥ̴̷̠͛͜Ʀ͎͍́͌͞͝Ơ̛̜̣̯̩̻̇ͤ͛̿͋͂ͯ̎Ƒ̲͇̻ͥ̐ͩ̏͋̈́́͘Ɩ͚͔̣̺̲͍͉̩́̍̄́̄̐̒ͪ͜Լ̷̴̠͓̻̂̐̓͋̂̚͘Є̣̥̘̝̦͚̭ͮͥ̒͗́ͦ ̓ͦ҉̭̬͔̣͍̦̺̥ ̹̲͖̣͚̼͚̍ ̵̰͉̯̺͎͂͊ͯ͑ͦ̑̓͗ ̲̱̖͉͍̻̯̂͆̓ ̰̻ͮͤ̍̍̚̚ ͎͍̰̺̠̟̩͒͗̓ ̢̰̈́̿ͬ̈́̃͒̌̚ ̲̘̱͉̮̳̞͂ͬ̆͊̉̿͌͐͘ ͔͖̰͈̍̍͊͋͒̾ ̿ͣͦ̇̋́҉̲̙͈̰̥̜̱͜ ͕̥͚̤̹͍͈̽̈̒̐ͭ̎̐ͅ ̷̻̭͖͔̞͕̦̭̦̄̆̿ ̦̔̆̈́̿ͬ̾̆̔͂́͞ ̵̸̀͑͋͊̌͐͂͏̪̱̳̞ ̩͔̭̰̙̀̉ͮ̾̓ͤ̒ͫ ̸̱̫ͥͪͧͤ͒̂̓̚ ̵̛̟̘͎̬̺͓̮͗ͣ̈̾ͨ͛̀̄ ̡̝̽ͯ ̴̨̩͕̲͖͚̥̫̙͕ͮ͋ͤ̿͋̅ ̻̻͐͊̃͘ ̴̖̙̝̦͓̝́̔̌̀ͤ͊̊ͤ́ ̤̣̝͂̌̆̅͆ͧ ̯̹̻̪̺̖̜̽̓ͮ̍ͣ̈́̑ͫ̕ͅ ́ͩ͏̬̟̘͎ ͈ͬͫ͋ͮ̔͋͠ ̴̶̧̼̬̫̤̜͕̿̊ͤ̎ͅ ͔̳̟̤̟͍͔̝̍̈́̂ͩ ͎̮͎̫̄̐̃̓ͫ͐̈͞ ̮̳ͤ͛̓ͥ̃̋̋̿ ̸͉̼̘̙͈͙̜̎ͭ́ͪ ̒̾ͯ̽ͪͧͪ͏̼͙͖͙ ̧̘͑̇ͣͮ͡


:bc: Profile music :rc:
https://www.youtube.com/watch?v=P7bWCsAHB4Y&feature=youtu.be

:csgo_gg:
Artwork Showcase
Screenshot Showcase
Favorite Guide
Created by - Anbu Playboy †
11,537 ratings
𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙂𝙪𝙞𝙙𝙚 𝙞𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙤𝙮𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙜𝙞𝙧𝙡𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙛𝙪𝙡𝙡𝙮 𝙚𝙢𝙗𝙧𝙖𝙘𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙢𝙨𝙚𝙡𝙫𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙚𝙨𝙩𝙝𝙚𝙩𝙞𝙘 𝙡𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚.
:)
:csgostar: | :csgoa: | :csgocross: | :csgob: | :csgoct: | :csgoskull: | :Captaingailhat: | :Shoot: | :Steady_Aim: | :Smash: | :Maul: | :Eagle_Eye: | :Showdown: | :pro: | :global: | :whiterun: | :Pipe1: | :Robot1: | :fe: | :kiddiamond: | :sh3knight:| :csgoanarchist:
:csgohelmet: | :csgogun: | :csgoglobe: | :csgox: | :doll: | :retreat: | :steambored: | :steamfacepalm: | :steamhappy: | :steammocking: | :steamsad: | :steamsalty: | :popular: | :raptor: | :tara: | :krabbit: | :ambition: | :BombSkill: | :F12015Gamepad: | :palette: |:Kenny: | :TheBureauAlien:
:sfsmile: | :death: | :srskull: | :47_thumb_down: | :odoc: | :featherduster: | :dustpan: | :cleanhourglass: | :cleankey: | :Toad: | :glukkon: | :ThreeTrees: | :yazdwink: | :hacknetmail: | :goldfeatherduster: | :DSArtifact: | :FortifiedAgent: | :srfrag: | :2018ship: | :2018raygun: | :2018saliengoo1:| :2018salienbeast2:
:2018salienpsychic: | :2018salienbeast1: | :2018saliengoo2: | :d2brewmaster: | :androxusgun: | :WFSniper: | :csgo_chicken: | :csgo_dead: | :csgo_despair: | :csgo_explosion: | :csgo_headshot: | :csgo_loser: | :csgo_ez: | :csgo_gg: | :csgo_banana: | :csgo_clutch: | :csgo_crown: | :2018bestaward: | :cozymhw: | :cozyps2tr: | :cozywolfmedalion:| :cozypoechris: :cozypoesad: | :cozynekros: | :cozycrashfish: | :cozycsgoctwhite: | :spacemarineskull: | :cozywowscap: | :cozyvalkyr: | :cozykcdaxe: | :cozypoewitch: | :cozyroe: | :cozybrawlhalla1: | :cozybrawlhalla6: | :cozyroe3: | :cozyspaceengineersa: | :cozysottr: | :cozycastondeath: | :cozyfallout4: | :cozyps2nc: | :cozykcdknight: | :cozydarkseer: | :cozytreshcone:| :cozytf2mug: :wololo: | :lunar2019grinningpig: | :lunar2019deadpanpig: | :lunar2019crylaughingpig: | :lunar2019laughingpig: | :lunar2019coolpig: | :lunar2019shockedpig: | :lunar2019piginablanket: | :lunar2019sleepingpig: | :lunar2019madpig: | :lunar2019scowlingpig: | :lunar2019wavingpig: | :lunar2019smilingpig: | :themark: | :KholatCompass: | :helmet: | :vaporwave: | :rc: | :bc: | :SquirbCrystal: | :cleandino:| :cleanfloppy: :cleancake: | :health: | :summer2019raceway: | :summer2019city: | :summer2019vehiclecockatiel: | :summer2019vehiclecorgi: | :summer2019vehiclehare: | :summer2019vehiclepig: | :summer2019logopig: | :summer2019flag: | :summer2019cone: | :summer2019horn: | :summer2019rims: | :summer2019tire: | :summer2019trees2: | :summer2019trees: | :summer2019boost: | :summer2019join: | :summer2019corgi: | :summer2019hare: | :summer2019cockatiel:| :summer2019pig: :summer2019tortoise: | :summer2019logocockatiel: | :summer2019logocorgi: | :summer2019vehicletortoise: | :summer2019logohare: | :summer2019logotortoise: | :summer2019mushroom: | :srbullethole: | :srnuke: | :srfist: | :rightZ: | :Excalibur: | :bandit: | :nisha: | :tga_trophy: | :tga_drop: | :2019smile: | :2019clover: | :2019shield: | :lunar2020hearteyesrabbit: | :lunar2020moneyrat:| :lunar2020confidentrooster: :lunar2020thinkingtiger: | :gordon: | :rainyRV: | :InjusticeCatwoman: | :Eye_tv: | :sg01: | :mafiabird: | :nfopentop: |

Recent Activity

4,257 hrs on record
last played on Mar 5
15.8 hrs on record
last played on Mar 3
0.0 hrs on record
last played on Feb 12
Ego98 Jan 4, 2020 @ 5:12am 
+rep
Exai Nov 26, 2019 @ 12:12am 
+rep
Bot z3✪n Jun 25, 2019 @ 6:16pm 
░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░░█░░█
░░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░░█░░░░█
████████▄▄█░░░░░███████████▄
▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓▓█░░█░░░█▀█░█▀▀░█▀█░░░█
▓▓▓▓▓▓▓█▀▀█▀▀░█▀▄░█▀░░█▀▀░░░█
▓▓▓▓▓▓▓█░░█░░░▀░▀░▀▀▀░▀░░░░█
▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
▓▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░░░░░█
███████▀░░░░▀▀██████████▀ YEAHHHHHHHHHHHHH!!!
✯ Pitt Perla ✯hellcase.com Jun 25, 2019 @ 3:58pm 
⠄⠄⢀⡋⣡⣴⣶⣶⡀⠄⠄⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣴⣿⣿⣿⢃⣤⣄⣀⣥⣿⣿⠄
⠄⠄⢸⣇⠻⣿⣿⣿⣧⣀⢀⣠⡌⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠿⠿⣿⣿⣿⠄
⠄⢀⢸⣿⣷⣤⣤⣤⣬⣙⣛⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⡍⠄⠄⢀⣤⣄⠉⠋⣰
⠄⣼⣖⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⢇⣿⣿⡷⠶⠶⢿⣿⣿⠇⢀⣤
⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣽⣿⣿⣿⡇⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣶⣥⣴⣿⡗
⢀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠄
⢸⣿⣦⣌⣛⣻⣿⣿⣧⠙⠛⠛⡭⠅⠒⠦⠭⣭⡻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠃⠄
⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠹⠈⢋⣽⣿⣿⣿⣿⣵⣾⠃⠄
⠄⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠄⣴⣿⣶⣄⠄⣴⣶⠄⢀⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠃⠄
⠄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⢻⣿⣿⣿⠄⣿⣿⡀⣾⣿⣿⣿⣿⣛⠛⠁⠄⠄
⠄⠄⠄⠄⠈⠛⢿⣿⣿⣿⠁⠞⢿⣿⣿⡄⢿⣿⡇⣸⣿⣿⠿⠛⠁⠄⠄
✯ Pitt Perla ✯hellcase.com Mar 22, 2019 @ 5:21pm 
 .   .       .       ,  .
          ゚  .       .
,     . ✞
 .     ᴊᴇꜱᴜꜱ. ゚   ‍  ‍ ‍
    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
✯ Pitt Perla ✯hellcase.com Feb 2, 2019 @ 10:25am 
......(.`.)
.......)...)
......(....)
.......\...\
........\...\.
.......-.'......`.-....
../...................`.....
.(............)............`..-.._...,..........._
..)........,.'.......................(...\.-.-..'..(
..\......(...................)..../................\.
....\.....\._.(.........../....(........<6....(6
......\._.).).).\........(.......`.._.........:Y.).__
....................\........`-..._....'..-..-.-^.‘_.).).)
.......................`.-..._...).).) ........................ /l、
...............................................................(゚、 。 7 
..................................................................l、 ~ヽ  
..................................................................じしf_, )ノ Meow