Carnage
Michigan, United States
 
 
Đang trên mạng
Probably not dead
Retired from Backpack.tf moderating and trading, I can't help you with reports or appeals. Still here on Steam but often playing things like OSRS and Diablo.
Trò chơi yêu thích
11.0
Giờ đã chơi
20
Thành tựu
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Rest in Pieces.
5
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Carnage
416 đánh giá
A complete guide to the Two City Mann Vs. Machine Co-op (MvM).
Nhóm yêu thích
RepTF - Nhóm công khai
Rep.TF is a reputation database search engine.
2,193
Thành viên
270
Đang chơi
580
Trên mạng
56
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

45 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg10
78 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg9
88 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg08
Kipp Bunthart 30 Thg9 @ 3:38pm 
Add me for male
Emilio 5 Thg01 @ 5:52am 
Hey, added for a simple question. Takes a minute :)
Munidora 8 Thg12, 2020 @ 6:49pm 
add me, can you?
yeeelow 25 Thg08, 2020 @ 12:03am 
Added for Loach-n-Load
Jagaaaaaan 1 Thg07, 2020 @ 11:29am 
Hi, I would like to talk with you please, it wont take mora than 5 min
RCADE 7 Thg05, 2020 @ 12:02am 
I'd really appreciate a chat with u bro