Đăng nhập vào battlestick.net bằng tài khoản Steam của bạn

Lưu ý rằng battlestick.net không có liên hệ với Steam hay Valve

Với việc đăng nhập vào battlestick.net qua Steam:

  • Thông tin đăng nhập Steam của bạn sẽ không được chia sẻ.
  • Một dãy số nhận dạng sẽ được chia sẻ với battlestick.net. Thông qua dãy số này, battlestick.net sẽ có thể nhận diện trang hồ sơ cộng đồng Steam và truy cập các thông tin về tài khoản Steam của bạn theo như thiết lập riêng tư bạn đã đặt.
  • Mọi thông tin được hiển thị công khai trên hồ sơ Steam của bạn sẽ có thể truy cập bởi battlestick.net.

Bằng cách nhấp "Đăng nhập" bạn đồng ý với việc thông tin này được chia sẻ.


Steam username

 
Password

Không có tài khoản Steam? Bạn có thể tạo một tài khoản miễn phí.