zefie
New York, United States
 
 
I enjoy RPGs (particularly JRPGs), and open world games.
Đang trên mạng

Hoạt động gần đây

67 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg06
120 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg06
10.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg05