zefie
New York, United States
 
 
I enjoy RPGs (particularly JRPGs), and open world games.
Đang trên mạng

Hoạt động gần đây

16.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg09
35 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg09
7.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg09