17yσ gσ∂ zayntex
Portugal Gaming ©   Portugal
 
 
🩸 ɪ⠀ᴅ⠀╱⠀Z A Y N T E X ⚡️  
 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
sᴜʙ ғᴜɴᴅᴀᴅᴏʀ - ᴘᴏʀᴛᴜɢᴀʟ ɢᴀᴍɪɴɢ 🪐

Currently Online
Artwork Showcase
Artwork By Fire <3
1 1
Favorite Group
" HYPEBEAST " - Public Group
HYPEBEAST ISN'T PRICE BUT IT'S YOUR STYLE
228
Members
13
In-Game
39
Online
17
In Chat
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💙 💙 💙 💙 💙 ɪɴғᴏ 💙 💙 💙 💙 💙⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ┌───────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌─────┴───────────────────┴──────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡ ᴇ ʟ ᴄ ᴏ ᴍ ᴇ⠀⠀ᴛ ᴏ⠀⠀I⠀D⠀/ ⠀ᴢ ᴀ ʏ ɴ ᴛ ᴇ x⚡️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└────────────────────────────────┘

⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╔═══►⠀⠀ ᴘ ᴏ ʀ ᴛ ᴜ ɢ ᴀ ʟ ⠀ • ⠀ ᴄ ᴏ ᴍ ᴜ ɴ ɪ ᴅ ᴀ ᴅ ᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠════►⠀⠀ʜ ʏ ᴘ ᴇ ʙ ᴇ ᴀ s ᴛ⠀•⠀ᴍ ᴀ ʟ ᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠═════►⠀⠀ s ᴜ ʙ ⠀ • ⠀ ғ ᴜ ɴ ᴅ ᴀ ᴅ ᴏ ʀ ⚡️   ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╠══════►⠀ ᴜ ʟ ᴛ ʀ ᴀ • ɪ ɴ s ᴛ ɪ ɴ ᴄ ᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╚═══════►⠀ s ᴋ ʏ ⚡️ ᴡ ᴀ ʟ ᴋ ɪ ɴ ⚡️ ᴀ ɴ ᴅ ⚡️ ᴅ ʀ ɪ ᴠ ɪ ɴ ⚡️
⠀
⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌────────────┐⠀⠀═══════►⠀⠀✔️⠀Comment Before Adding ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ʀ ᴜ ʟ ᴇ s ⚡️⠀⠀⠀⠀⠀⠀════════►⠀⠀✔️⠀Be Level 10  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└────────────┘⠀⠀⠀⠀════════►⠀⠀✖️⠀Don't Beg ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀════════►⠀⠀✖️⠀Don't Spam Invites⠀
⠀
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
 ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █  Welcome Music Lovers!   █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄

    ╭——————————————————————————————╮
     ██████ Now Playing: ᴛᴇᴍᴘᴏ ʙʏ ғʀᴀɴᴋɪᴇᴏɴᴛʜᴇɢᴜɪᴛᴀʀ
     ██   ►  ██
     ██████ 0:45 ▬▬▬▬◯▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
    ╰——————————————————————————————╯
       ╭———————————————————╮
        Playlist and Artists:
        1. ᴍᴏᴏɴʟɪɢʜᴛ ʙʏ x
        2. ᴛʀᴀᴠɪs sᴄᴏᴛᴛ
        3. ɪ ᴅᴏɴ´ᴛ ᴇᴠᴇɴ sᴘᴇᴀᴋ sᴘᴀɴɪsʜ ʟᴏʟ
        4. ᴅɪssɪᴍᴜʟᴀᴛɪᴏɴ - ᴋsɪ
        5. ᴛʀɪᴘᴘɪᴇ ʀᴇᴅᴅ + ᴊᴜɪᴄᴇ ᴡʀʟᴅ
       ╰———————————————————╯
       ╭———————————————————╮
        Favorite Genres:
        1. Trap
        2. EDM
        3. Trance
        4. Rap Tuga
        5. Freestyle
       ╰———————————————————╯
          ♩  ♫  ♪

Recent Activity

268 hrs on record
last played on Jan 21
848 hrs on record
last played on Jan 21
7.2 hrs on record
last played on Jan 21
Grz33sieK Jan 9 @ 11:57pm 
+rep Ez one tapss
Alwaez Dec 31, 2020 @ 2:14pm 
。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 . 
 .     𝗦𝗶𝗴𝗻𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗔𝗹𝘄𝗮𝗲𝘇ㅤ   ㅤㅤㅤ 。 .
   。         ゚  .       .
,     . .    .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .
L1GHTK1NG Dec 7, 2020 @ 8:50am 
( `´︶´¯`︶´`´︶︶´*★ ^v^ ┊❅ °☆ .  ☆ :. ☆  
 ) ) ⦅‖ ͇͇ ͇͇▃▇͇͇͌̿̿⌂͇͇▌..* ★ ☆ .  ★ ^v^ ° ❅ ☆ .  ★ ^v^ ° 
__̅̏̏̏̏̋̋̏̏▅̅̏̏̏̋̏_ ╱◥███████╲ ˆ...^v^ ˆˆ︵.︵...^v^︵¸ ❅ ° ╱◥◣ ☆ . * ★ * 
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓∩║  MERRY CHRISTMAS & │∩ │◥███◣ ╱◥███◣
│╱◥█◣║∩∩∩ ║╲◥███╲  HAPPY NEW YEAR ╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
││∩│ ▓ ║∏ 田║▓ 田田 ▓ ∩║ ii--ii-- 2021 ii--ii--ii--ii │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩„„„„„„„„☸„„„„„„„☸„„„„„„„☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩
Zigui Nov 22, 2020 @ 10:00am 
muito gay mano... chupo eu umas 3 vezes seguida :winter2019coolyul:
cнiทαs Nov 12, 2020 @ 1:58pm 
1) Seleciona com o mouse nos dois primeiros 9
2) Pressiona Ctrl + f;
3) Digite 9 !


99669999996669999996699666699 666999966699666699
996999999996999999996996666996 69966996699666699
996699999999999999966996666996 99666699699666699
996666999999999999666669999666 99666699699666699
996666669999999966666666996666 99666699699666699
996666666699996666666666996666 69966996699666699
996666666669966666666666996666 66999966669999996
u n i- Sep 11, 2020 @ 12:55pm 
Podes aceitar o meu pedido preciso de falar sobre um mut de 2 semanas que levei!