Zarbon 神
Knut (33)   Norway
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ʙᴇᴡᴀʀᴇ⠀⠀⠀ᴏꜰ⠀⠀⠀ɪᴍᴘᴇʀsᴏɴᴀᴛᴏʀs.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ʟɪɴᴋs ɪɴ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ᴀʀᴇ ᴀʟᴍᴏsᴛ ᴄᴇʀᴛᴀɪɴʟʏ sᴄᴀᴍ
온라인 상태
아트워크 전시대
­
35 10 5
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   sᴇɴᴅ ᴛʀᴀᴅᴇᴏꜰꜰᴇʀ, ᴏʀ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
스크린샷 전시대
­
23 7 3
즐겨찾기한 가이드
81명이 평가했습니다.
─────────────────────⚪──────────────────────
◄◄⠀▐▐ ⠀►►⠀⠀  ⠀ ₁:₅₉ / ₄:₀₁   ⠀ ──○─ 🔊⠀  ᴴᴰ ⚙ ❐ ⊏⊐
거래를 위해 내놓은 아이템
44,823
소유한 아이템
7,579
거래 횟수
50,540
장터 거래 횟수
RETRO 9시간 전 
:toadPepe::PinkMagnet::PinkMagnet::wavetree::SynthwaveRetroSun::wavetree::PinkMagnet::PinkMagnet::toadPepe:
:PinkMagnet::wavey::wavey::PinkMagnet::toadPepe::PinkMagnet::wavey::wavey::PinkMagnet:
:PinkMagnet::wavey::wavey::wavey::PinkMagnet::wavey::wavey::wavey::PinkMagnet:
:PinkMagnet::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::PinkMagnet:
:toadPepe::PinkMagnet::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::PinkMagnet::toadPepe:
:toadPepe::toadPepe::PinkMagnet::wavey::wavey::wavey::PinkMagnet::toadPepe::toadPepe:
:toadPepe::cagedlazertape::toadPepe::PinkMagnet::wavey::PinkMagnet::toadPepe::cagedlazertape::toadPepe:
:toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe::PinkMagnet::toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe:
:wavetree::Letter_N::Wubs::letter_E::neonheart::Letter_O::Wubs::Letter_N::wavetree:
RETRO 16시간 전 
:pepedetective::cameralens::cameralens::pepedetective::pepedetective::pepedetective::cameralens::cameralens::pepedetective:
:cameralens::Wubs::Wubs::cameralens::pepedetective::cameralens::Wubs::Wubs::cameralens:
:cameralens::Wubs::Wubs::Wubs::cameralens::Wubs::Wubs::Wubs::cameralens:
:cameralens::Wubs::Wubs::Wubs::Wubs::Wubs::Wubs::Wubs::cameralens:
:pepedetective::cameralens::Wubs::Wubs::Wubs::Wubs::Wubs::cameralens::pepedetective:
:pepedetective::pepedetective::cameralens::Wubs::Wubs::Wubs::cameralens::pepedetective::pepedetective:
:pepedetective::pepedetective::pepedetective::cameralens::Wubs::cameralens::pepedetective::pepedetective::pepedetective:
:pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective::cameralens::pepedetective::pepedetective::pepedetective::pepedetective:
PEDENTION 22시간 전 
:A_gashrun::hocusRed::hocusRed::hocusRed::A_gashrun::hocusRed::hocusRed::hocusRed::A_gashrun:
:hocusRed::LupCoin::LupCoin::LupCoin::hocusRed::LupCoin::LupCoin::LupCoin::hocusRed:
:hocusRed::LupCoin::woodlehappy::woodlehappy::LupCoin::woodlehappy::woodlehappy::LupCoin::hocusRed:
:hocusRed::LupCoin::woodlehappy::woodlehappy::woodlehappy::woodlehappy::woodlehappy::LupCoin::hocusRed:
:A_gashrun::hocusRed::LupCoin::woodlehappy::woodlehappy::woodlehappy::LupCoin::hocusRed::A_gashrun:
:A_gashrun::A_gashrun::hocusRed::LupCoin::woodlehappy::LupCoin::hocusRed::A_gashrun::A_gashrun:
:A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun::hocusRed::LupCoin::hocusRed::A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun:
:A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun::hocusRed::A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun:
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝔀𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻𝓯𝓾𝓵 𝔀𝓮𝓮𝓴
Admiral Wolfgang Goethe 2018년 9월 24일 오후 9시 54분 
ℑ𝔣 𝔶𝔬𝔲 𝔥𝔞𝔳𝔢 𝔩𝔬𝔰𝔱 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔣𝔬𝔯𝔱𝔲𝔫𝔢, 𝔶𝔬𝔲 𝔥𝔞𝔳𝔢 𝔫𝔬𝔱 𝔩𝔬𝔰𝔱 𝔞𝔫𝔶𝔱𝔥𝔦𝔫𝔤 𝔶𝔢𝔱; 𝔜𝔬𝔲 𝔠𝔞𝔫 𝔪𝔞𝔨𝔢 𝔞 𝔣𝔬𝔯𝔱𝔲𝔫𝔢 𝔞𝔤𝔞𝔦𝔫. ℑ𝔣 𝔶𝔬𝔲 𝔥𝔞𝔳𝔢 𝔩𝔬𝔰𝔱 𝔥𝔬𝔫𝔬𝔯, 𝔱𝔥𝔢𝔫 𝔱𝔯𝔶 𝔱𝔬 𝔤𝔞𝔦𝔫 𝔣𝔞𝔪𝔢 - 𝔞𝔫𝔡 𝔥𝔬𝔫𝔬𝔯 𝔴𝔦𝔩𝔩 𝔟𝔢 𝔯𝔢𝔱𝔲𝔯𝔫𝔢𝔡 𝔱𝔬 𝔶𝔬𝔲. 𝔅𝔲𝔱 𝔦𝔣 𝔶𝔬𝔲 𝔩𝔬𝔰𝔱 𝔣𝔞𝔦𝔱𝔥 𝔦𝔫 𝔶𝔬𝔲𝔯𝔰𝔢𝔩𝔣, 𝔶𝔬𝔲 𝔩𝔬𝔰𝔱 𝔢𝔳𝔢𝔯𝔶𝔱𝔥𝔦𝔫𝔤.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "𝔍𝔬𝔥𝔞𝔫𝔫 𝔚𝔬𝔩𝔣𝔤𝔞𝔫𝔤 𝔳𝔬𝔫 𝔊𝔬𝔢𝔱𝔥𝔢"
Mood💙💜💚💛🧡💖🖤 2018년 9월 24일 오전 10시 50분 
Have a lovely week my dear friend! :Big_Heart: