Дядя печкин
Джамшут   Caaguazu, Paraguay
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 135 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
135 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

345 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg10, 2018
1.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg9, 2018
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg9, 2018