pixelito
Lost, in a world (Lost). In this world, they divide us all   Fukushima, Japan
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It's you and me , that's my whole world
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ All the jokers dressin' up as kings
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ They fade to nothing when I look at him
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝚂𝚆𝙸𝙵𝚃𝙸𝙴𝚂 𝙶𝙰𝙽𝙶 ⠀(𝚃𝙰𝚈𝙻𝙾𝚁 𝚂𝚆𝙸𝙵𝚃)
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 5 ชม. 36 นาที ที่ผ่านมา
กล่องแสดงผลงานงานศิลป์
᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋᠋
3 2
กลุ่มที่ชื่นชอบ
Taylor Swift - กลุ่มสาธารณะ
Taylor Swift
279
สมาชิก
3
ในเกม
30
ออนไลน์
3
ในห้องแชท

กิจกรรมล่าสุด

16.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 9 พ.ย.
10.7 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 8 พ.ย.
641 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 6 พ.ย.