No information given.
Achievement Showcase
1,977
Achievements
23
Perfect Games
40%
Avg. Game Completion Rate
Game Collector

Recent Activity

132 hrs on record
Currently In-Game
2.6 hrs on record
last played on Apr 25
2.6 hrs on record
last played on Apr 25
Bᴇ sᴏ ʜᴀᴘᴘʏ ᴛʜᴀᴛ ᴡʜᴇɴ ᴏᴛʜᴇʀs ʟᴏᴏᴋ ᴀᴛ ʏᴏᴜ, ᴛʜᴇʏ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ ʜᴀᴘᴘʏ ᴛᴏᴏ
Hᴀᴠᴇ ᴀ ʜᴀᴘᴘʏ ᴅᴀʏ
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓷𝓲𝓬𝓮 𝔀𝓮𝓮𝓴, 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭
Желаю тебе хорошего настроения на этой неделе
Utratex Apr 22 @ 4:37am «Lightfoot» Apr 21 @ 8:02pm 

Have a great weekend!
Arssssx Apr 21 @ 1:29pm 
«ՔՐԻՍՏՈՍ հարյավ ի մեռելոց - Օրհնյալ է հարությունը ՔՐԻՍՏՈՍԻ»... from ARMENIA ;) Happy Easter