10.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Metro 2033 Redux
Silver Star
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 31 Thg12, 2019 @ 5:17am
Biomass
1 trong 9, sê-ri 1
Dark one
2 trong 9, sê-ri 1
Demon
3 trong 9, sê-ri 1
Liana
4 trong 9, sê-ri 1
Librarian
5 trong 9, sê-ri 1
Lurker
6 trong 9, sê-ri 1
Nosalis
7 trong 9, sê-ri 1
SpiderBug
8 trong 9, sê-ri 1
Watcher
9 trong 9, sê-ri 1