Nyx
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♛   Korea, Republic of
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀'𝕿𝖎𝖑𝖑 𝖉𝖊𝖆𝖙𝖍 𝖉𝖔 𝖚𝖘 𝖕𝖆𝖗𝖙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱᴇᴛ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ ᴀʙʟᴀᴢᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇ'ʟʟ ɢᴏ ᴏɴ ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ, ʜᴀɴᴅ ɪɴ ʜᴀɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇʀᴇ ᴡᴏɴ'ᴛ ʙᴇ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴀᴛ ᴄᴀɴ ꜱᴛᴀɴᴅ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴡᴀʏ <3
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Items Up For Trade
100
Items Owned
127
Trades Made
1,078
Market Transactions
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴋᴀᴛᴀᴍᴜɪᴛᴇ ꜱʜɪᴍᴀᴛᴛᴀ ᴛᴇɴʙɪɴ ɴᴏ ʏᴏᴋᴏ ᴅᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴀᴛᴀꜱʜɪ ɴɪ ᴡᴀʀᴀᴛᴛᴀ ᴍᴏᴜ ᴋɪᴍɪ ɴᴏ ʙᴀꜱʜᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴀ ɴᴀɪ ᴛᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴋᴀᴇʀɪᴛᴀᴋᴜᴛᴇ ᴍᴏ ᴍᴏᴜ ᴋᴀᴇʀᴇɴᴀᴋᴜɴᴀᴛᴛᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴋᴏᴛᴏʙᴀ ʜɪᴛᴏᴛꜱᴜ ɴᴏ ᴏᴍᴏꜱᴀ ᴍᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱʜɪʀᴀɴᴀᴋᴀᴛᴛᴀɴ ᴅᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴀᴛᴀꜱʜɪ ɴᴏ ɢɪꜱᴇɪ ɴɪ ɴᴀᴛᴛᴇ ᴋᴜʀᴇ ʏᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʀɪꜱᴏᴜᴋʏᴏᴜ ᴡᴀ ᴅᴏᴋᴏ ᴇ ᴋɪᴇᴛᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Favorite Guide
Created by - adr💙
818 ratings
ℜ𝔢𝔤𝔫𝔞 𝔱𝔢𝔯𝔯𝔞𝔢, 𝔠𝔞𝔫𝔱𝔞𝔱𝔢 𝔇𝔢𝔬,
𝔭𝔰𝔞𝔩𝔩𝔦𝔱𝔢 𝔇𝔬𝔪𝔦𝔫𝔬'
𝔮𝔲𝔦 𝔣𝔢𝔯𝔱𝔦𝔰 𝔰𝔲𝔭𝔢𝔯 𝔠𝔞𝔢𝔩𝔲𝔪
𝔠𝔞𝔢𝔩𝔦 𝔞𝔡 𝔒𝔯𝔦𝔢𝔫𝔱𝔢𝔪
𝔈𝔠𝔠𝔢 𝔡𝔞𝔟𝔦𝔱 𝔳𝔬𝔠𝔦 𝔖𝔲𝔞𝔢
𝔳𝔬𝔠𝔢𝔪 𝔳𝔦𝔯𝔱𝔲𝔱𝔦𝔰,
𝔱𝔯𝔦𝔟𝔲𝔦𝔱𝔢 𝔳𝔦𝔯𝔱𝔲𝔱𝔢𝔪 𝔇𝔢𝔬.
𝔇𝔢𝔲𝔰 𝔠𝔞𝔢𝔩𝔦, 𝔇𝔢𝔲𝔰 𝔱𝔢𝔯𝔯𝔞𝔢,
𝔥𝔲𝔪𝔦𝔩𝔦𝔱𝔢𝔯 𝔪𝔞𝔧𝔢𝔰𝔱𝔞𝔱𝔦 𝔤𝔩𝔬𝔯𝔦𝔞𝔢 𝔗𝔲𝔞𝔢 𝔰𝔲𝔭𝔭𝔩𝔦𝔠𝔞𝔪𝔲𝔰
𝔲𝔱 𝔞𝔟 𝔬𝔪𝔫𝔦 𝔦𝔫𝔣𝔢𝔯𝔫𝔞𝔩𝔦𝔲𝔪 𝔰𝔭𝔦𝔯𝔦𝔱𝔲𝔲
𝑪𝑨𝑻𝑻𝒁 14 hours ago 
<3
Moomi (but spooky) 17 hours ago 
very stinky

interact with at your own risk
ᴍɪɴᴀ 18 hours ago 
♡ 󠂪 󠂪 󠂪 󠂪󠂪(\(\
󠂪 󠂪 󠂪 󠂪 󠂪(„• ֊ •„) ♡
:Mirro_Lollipop:∪∪ :theone:
𝑪𝑨𝑻𝑻𝒁 Oct 17 @ 3:13am 
<3
~⁧⁧crstt Oct 16 @ 2:03pm 
hi
ᴍɪɴᴀ Oct 16 @ 12:26pm 
. . . . . . . . ‌ ‌‌: ¨ ·.· ¨ :
. .  ‌ ‌ ‌  ‌‌ ‌‌‌‌‌‌` · . ‌ ‌ꔫ ꒰ ɢᴏᴏᴅ ᴡᴇᴇᴋᴇɴᴅ ғᴏʀ ʏᴏᴜ :theone: