dead
Korea, Republic of
 
 
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
351
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
12%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

18.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg01
271 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg01
4.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg01
RizeWave 9 giờ trước 
Orb The Ball, Air Combat Arena 등록과 리시브 완료했습니다.
즐거운 설 명절 보내세요!
RizeWave 22 Thg01 @ 4:56am 
SUPER ROBO MOUSE 감사히 잘 받았습니다! :D:
oci51 19 Thg01 @ 8:06pm 
데몬로봇 헌터 잘 등록했습니다. 감사합니다~
♥Miss Pinkzabeth♥ 18 Thg01 @ 9:55pm 
:balloon::balloon::balloon::balloon:
:balloon::kiskit::2018bestcoffee::balloon:
:balloon::balloon::balloon::balloon:
오늘 아침은 눈이 와서 커피한잔으로 행복한 아침을 보냈져용:KidHat::kiskit::HatHealth: 이번 주말 행복하게 보내주시구 핑크빛재료가 들어간 커피한잔 드리구 갈게용:3 :winkkit::2018bestcoffee::HatHealth:
♥Miss Pinkzabeth♥ 11 Thg01 @ 3:21am 
:cage::cage::cage::cage:
:cage::kiskit::bird::cage:
:cage::cage::cage::cage:
주말의 핑크자베스입니당:KidHat::kiskit: 이번 주말은 잘 보내구 계신가용?:winkkit: 저의 이번 주말은 바이오쇼크 도전과제 깨기입니당:kiskit::possession::shockjockey::devilskiss: 어려운 도전과제가 많지만 그 과제를 깨려구 도전하는 게 쨈있는 거 같아용:kiskit::winkkit:

주말 핑크핑크하게 보내주시구 바이오쇼크의 활력제를 나눠드릴게용!>.< :kiskit::possession::devilskiss::shockjockey::HatHealth:
♥Miss Pinkzabeth♥ 4 Thg01 @ 6:21am 
:balloon::balloon::balloon::balloon:
:balloon::smilekit::winkkit::balloon:
:balloon::balloon::balloon::balloon:
2020년의 첫 주말이에영>.< 2020년 첫 주말은 어떠셨나용?:smilekit:
저는 언니랑 야식으로 양념,후라이드 치킨을 먹구 신나게 바이오쇼크,모자소녀,화이트데이를 했져용ㅋ.ㅋ :smilekit::RogueChicken::BeerJar:
주말에는 스팀이 최고에영:winkkit: 쨈쨈있는 주말 보내시구 핑크파웡을 드리구 갈게영!:kiskit::HatHealth::HatHealth::HatHealth: