- diana -
◜Diana | ダイアナ◞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   Romania
 
 
⠀⠀⠀♡⠀⠀ ˗ˏˋ⠀ ∘ ᴍᴏsᴛʟʏ ʙᴜsʏ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍɪɴ' ᴀɴᴅ ɴɪɢʜᴛᴛʜɪɴᴋɪɴ' ∘⠀´ˎ˗⠀⠀♡
⠀『 𝘢𝘥𝘥 𝘮𝘦 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘪𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦 & 𝘴𝘢𝘳𝘤𝘢𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘳𝘬𝘴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ——————————
ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ [www.instagram.com]⠀∘⠀ ᴘᴀʏᴘᴀʟ [www.paypal.me]⠀∘⠀ ᴛʀᴀᴅᴇ ʟɪɴᴋ
Currently Offline
Last Online 40 mins ago
Artwork Showcase
7 1 2
Favorite Guide
Created by - 𝔊𝔅
423 ratings
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✧・゚: *✧・゚:*
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––– –––– • • –––– –––––––––––––––––––╮

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝘩𝘦𝘺, 𝘪'𝘮 𝘋𝘪𝘢𝘯𝘢, 𝘢 16 𝘺𝘦𝘢𝘳 𝘰𝘭𝘥 𝘨𝘪𝘳𝘭 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦 & 𝘴𝘢𝘳𝘤𝘢𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘳𝘬𝘴.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╰––––––––––––––––––––– –––– • • –––– –––––––––––––––––––╯

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· · · · ┈┈━━━━━°.• ◇ •.°━━━━━┈┈ · · ·
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☓
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˗ ⠀⠀ ᴀɴɪᴍᴇ & ᴄᴀʀᴛᴏᴏɴ ᴇɴᴛʜᴜꜱɪᴀꜱᴛ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˗ ⠀⠀ ᴘᴇᴛ ʟᴏᴠᴇʀ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˗ ⠀⠀ ᴊᴜꜱᴛ ᴀ ɢᴀᴍᴇʀ ᴏꜰ ᴀɴʏ ᴋɪɴᴅ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˗⠀⠀⠀ᴅᴇꜱɪɢɴᴇʀ & ᴇᴅɪᴛᴏʀ ꜰᴏʀ ꜱᴏᴍᴇ ꜰᴜɴ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀☓⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☓

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· · · · ┈┈━━━━━°.• ◇ •.°━━━━━┈┈ · · ·

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀•⠀⠀⠀⠀⠀•⠀⠀⠀⠀•⠀⠀⠀•⠀⠀⠀•⠀⠀⠀⠀•⠀⠀⠀⠀⠀•

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭––––––––––––––––––––– –––– • • –––– –––––––––––––––––––╮

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝘱𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦, 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘯𝘺 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘸𝘩𝘺.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╰––––––––––––––––––––– –––– • • –––– –––––––––––––––––––╯

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ɪ ᴅ / x ʙ ᴀ ʙ ʏ ɢ ɪ ʀ ʟ x

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡

Recent Activity

730 hrs on record
last played on Nov 11
9.5 hrs on record
last played on Sep 3
16.6 hrs on record
last played on Aug 13
cs.sxge 1 hour ago 
its me again, main acc :)
+rep :bhheart:
HeartKiller | pvpro.com Nov 10 @ 5:30am 
+rep :**
MeingerGlory Nov 6 @ 11:57am 
:slingshotstones::slingshotstones::slingshotstones::slingshotstones::crown1:
:slingshotstones::revheart::revheart::revheart::slingshotstones::revheart::revheart::revheart:
:revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart:
:revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart:
:revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart:
:slingshotstones::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart:
:slingshotstones::slingshotstones::revheart::revheart::revheart::revheart::revheart:
:slingshotstones::slingshotstones::slingshotstones::revheart::revheart::revheart:
:slingshotstones::slingshotstones::slingshotstones::slingshotstones::revheart:
+rep so beautiful and good players ❤️❤️❤️
qt Nov 2 @ 7:16pm 
+rep gamer