Luna ♡
ℓυиα   United States
 
 
06.23.19 ♡
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ.ᴇxᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⎯⠀❐⠀⤬
⠀⠀▸⠀ᴅɪsᴄᴏʀᴅ: Lulu ♡#0001
⠀⠀▸⠀ᴜᴘʟᴀʏ: Lu.na
⠀⠀▸⠀ᴏʀɪɢɪɴ: peachyluna⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ғᴇᴇʟ ғʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ →


ʟɪsᴛᴇɴ ᴛᴏ ᴛʜɪs ɢʀᴇᴀᴛ sᴏɴɢ
Currently Offline
Last Online 3 days ago
Screenshot Showcase
Life is Strange 2
ʜ ɪ ʏ ᴀ ~
 .    .   .     。 .   .    .   。         ゚  .       .    。         ゚  .       .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀—⠀⠀ ᴀ ʙ ᴏ ᴜ ᴛ⠀⠀ᴍ ᴇ⠀⠀—
 .    .   .     。 .   .    .   。         ゚  .       .    。         ゚  .       .
   。          ゚     。
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     ʜɪʏᴀ! ɪ'ᴍ ʟᴜɴᴀ ᴏʀ ʟᴏʀɪ, ᴡʜɪᴄʜᴇᴠᴇʀ ɪs ғɪɴᴇ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪ'ᴍ ᴀ ɴɪɴᴇᴛᴇᴇɴ ʏᴇᴀʀ ᴏʟᴅ ɢɪʀʟ ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ɢᴏɪɴɢ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʀ sᴇᴄᴏɴᴅ ʏᴇᴀʀ ᴏғ ᴜɴɪᴠᴇʀsɪᴛʏ. sᴏᴍᴇ ᴏғ ᴍʏ ғᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ ᴛʜɪɴɢs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ᴄᴏɴsɪsᴛ ᴏғ ɴᴄᴛ ♡, sғ9 ♡, ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ, ʀᴇᴅ ᴠᴇʟᴠᴇᴛ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴍʏ ᴀᴡᴇsᴏᴍᴇ ғʀɪᴇɴᴅs ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ғᴇᴇʟ ғʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴍᴇssᴀɢᴇ ᴍᴇ!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   .    .   .     。 .   .    .   。         ゚  .       .    。         ゚  .       .

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      —⠀⠀ᴏ ᴛ ʜ ᴇ ʀ⠀⠀ᴛ ʜ ɪ ɴ ɢ s⠀⠀—
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   .    .   .     。 .   .    .   。         ゚  .       .

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀ ᴛᴡɪᴛᴄʜ [www.twitch.tv]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀ sᴘᴏᴛɪғʏ [open.spotify.com]
  .    .   。         ゚  .  
    。         ゚  .       .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀ —⠀⠀⠀⠀ǫ ᴜ ᴏ ᴛ ᴇ⠀⠀⠀⠀—
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   .    .   .     。 .   .    .   。         ゚  .       . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┐

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝⠀ᴡᴇ ᴍᴇᴛ ᴀ ɢᴀʏ ᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴀɴᴅ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴛʜᴇᴍ ɪs ɢᴀʏ⠀❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ─ ᴊᴀᴄᴋɪᴇ 2018

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀└⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀┘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ .    .   .     。 .   .    .   。         ゚  .       .    。         ゚  .       .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
Favorite Group
NCT ♡ - Public Group
233
Members
5
In-Game
37
Online
27
In Chat

Recent Activity

4.8 hrs on record
last played on Jul 13
7.1 hrs on record
last played on Jul 13
2.9 hrs on record
last played on Jul 12
Pipet-iwnl Jul 7 @ 4:43pm 
█─█ █▀█ █▀█ █▀█ █─█
█▀█ █▀█ █▀▀ █▀▀ ▀█▀
▀─▀ ▀─▀ ▀── ▀── ─▀
█▄─█ █▀▀ █─█─█──█─█ █▀▀ █▀█ █▀█
█─██ █▀▀ █─█─█──▀█▀ █▀▀ █▀█ ██▀
▀──▀ ▀▀▀ ─▀▀▀────▀─ ▀▀▀ ▀─▀ ▀─▀
█████░█████░░███░░█████
█░░██░██░██░████░░██░██
░░░██░██░██░░░██░░██░██
░░██░░██░██░░░██░░██░██
░██░░░██░██░░░██░░██░██
██░██░██░██░░░██░░██░██
█████░█████░░░██░░█████
Nack Jun 23 @ 9:52pm 
the best and most talented blink I know
TheEggroller Jun 21 @ 1:08am 
⠀⠀⠀⠀⣠⣦⣤⣀
⠀⠀⠀⠀⢡⣤⣿⣿
⠀⠀⠀⠀⠠⠜⢾⡟
⠀⠀⠀⠀⠀⠹⠿⠃⠄
⠀⠀⠈⠀⠉⠉⠑⠀⠀⠠⢈⣆
⠀⠀⣄⠀⠀⠀⠀⠀⢶⣷⠃⢵
⠐⠰⣷⠀⠀⠀⠀⢀⢟⣽⣆⠀⢃
⠰⣾⣶⣤⡼⢳⣦⣤⣴⣾⣿⣿⠞
⠀⠈⠉⠉⠛⠛⠉⠉⠉⠙⠁
⠀⠀⡐⠘⣿⣿⣯⠿⠛⣿⡄
⠀⠀⠁⢀⣄⣄⣠⡥⠔⣻⡇
⠀⠀⠀⠘⣛⣿⣟⣖⢭⣿⡇
⠀⠀⢀⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣽⡇
⠀⠀⢸⣿⣿⣿⡇⣿⣿⣿⣇
⠀⠀⠀⢹⣿⣿⡀⠸⣿⣿⡏
⠀⠀⠀⢸⣿⣿⠇⠀⣿⣿⣿
⠀⠀⠀⠈⣿⣿⠀⠀⢸⣿⡿
⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⢀⣿⡇
⠀⣠⣴⣿⡿⠟⠀⠀⢸⣿⣷
⠀⠉⠉⠁⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⠁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈
Pipet-iwnl Jun 12 @ 9:33pm 
k-pop more like k-poop
CodyDxD Apr 30 @ 6:57pm 
Toxic
Nack Feb 22 @ 9:33pm 
...................„-'''''''--„„
..............„-~''-,::::::::::::::::::: ''-„
..........,~''::::::::',:::::::::::::::: ::::|',
.....::::::,-~'''¯¯¯''''~~--~'''¯'''-,:|
.........'|:::::|: : : : : : : : : : : ::: : |,'
........|:::::|: : :-~~---: : : -----: |
.......(¯''~-': : : :'¯°: ',: :|: :°-: :|
.....'....''~-,|: : : : : : ~---': : : :,'
...............|,: : : : : :-~~--: : ::/ NEVER GONNA GIVE YOU UP
......,-''':\: :'~„„: : : : : _,-' NEVER GONNA LET YOU DOOOWN
„-';;;;;:''-,: : : :'~---~''/| NEVER GONNA RUN AROUND AND DESERT YOU
;;;;;/;;;;;;;: :\: : :__/: :',
;;;;;;;;;;;;;;',. .''-,:|:::::::|. . |;;;;''-„
;;;;;;,;;;;;;;;;. . .''|::::::::|. .,';;;;;;;;;;''-„
;;;;;;;|;;;;;;;;;;;. . .:::::,'. ./|;;;;;;;;;;;;;|
;;;;;;;;;;;;;;;;;;',: : :|¯¯|. . .|;;;;;;;;;,';;|
;;;;;;;;;',;;;;;;;;;;;. . |:::|. . .'',;;;;;;;;|;;/
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. .|:::|. . . |;;;;;;;;|/
;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;|. .:/. . . .