Charith
Richard Winskill   United Kingdom (Great Britain)
 
 
I'd say I'm awesome. but then I am biased...

https://www.patreon.com/winskill
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
2,090
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
22%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày đánh giá
I got this in a Steam Sale a year or two before Outside Xtra was a thing, but it's still worth noting that Ellen isn't wrong; this is a very good game.
Trò chơi yêu thích
105
Giờ đã chơi
< >
Bình luận
Charith 27 Thg12, 2015 @ 8:11am 
So I'm guessing you're working on the community badge, then :p
Xindi 27 Thg12, 2015 @ 7:55am 
This is a comment, on your profile.