who_1s_th1s
who's Who? I’m Who, that’s who.
 
 
ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]
ᴍʏ ᴘᴄ [pcpartpicker.com]
sᴇʀᴠᴇʀ [pcpartpicker.com]
ʙᴜɪʟᴅs.ɢɢ [builds.gg]
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
กล่องแสดงผลงานอาร์ตเวิร์ก
middle
1

กิจกรรมล่าสุด

12.1 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 26 มิ.ย.
32 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 13 มิ.ย.
17.7 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 4 มิ.ย.
r o d r i g u e s 22 ธ.ค. 2019 @ 5:48am 
:lgreen: Merry Christmas :lgreen:
r o d r i g u e s 31 ธ.ค. 2018 @ 1:51pm 
"Bᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪɴ ᴀ sʟɪᴛ sᴇᴄᴏɴᴅ, ɪᴛ´s ɢᴏɴᴇ." :chequered:

Wɪsʜɪɴɢ ʏᴏᴜ 12 ᴍᴏɴᴛʜs ᴏғ sᴜᴄᴄᴇss, 52 ᴡᴇᴇᴋs ᴏғ ʟᴀᴜɢʜᴛᴇʀ, 365 ᴅᴀʏs ᴏғ ғᴜɴ, 8760 ʜᴏᴜʀs ᴏғ ᴊᴏʏ, 525600 ᴍɪɴᴜᴛᴇs ᴏғ ɢᴏᴏᴅ ʟᴜᴄᴋ ᴀɴᴅ 31536000 sᴇᴄᴏɴᴅs ᴏғ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss.
r o d r i g u e s 30 ต.ค. 2018 @ 2:44pm 
:flag: I'ᴍ ʀᴀᴄɪɴɢ ᴀɢᴀɪɴsᴛ ᴍᴇ. As ʟᴏɴɢ ᴀs I ᴄᴏᴍᴇ ᴀᴄʀᴏss ᴛʜᴇ ғɪɴɪsʜ, I'ʟʟ ʙᴇ ᴏᴋᴀʏ :flag:
ttv/b1sq1t | S> Kara Ice & Fire 2 ก.ย. 2018 @ 12:38pm 
+Rep good and trustworthy hooman, sold RAM to him and he recieved it and I got my money :D
Kirby | CoolMathGames.com 4 ส.ค. 2018 @ 11:44pm 
Boo! XD (im gay) :GOLDENDUCK:
Goooch Slicer 6 ม.ค. 2018 @ 7:58pm 
his Goooch was sliced